Inlägg av

Vilka förutsättningar krävs för gemensam vårdnad?

I praktiken krävs att föräldrarna har förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett konfliktfritt samarbete. Det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att […]

Vad innebär informationssamtal hos familjerätten?

Enligt nya regler ska föräldrar innan tvist i domstol deltagit i informationssamtal. Där kommer föräldrarna, om det inte är olämpligt, erbjudas samarbetssamtal samt erbjudas eller vägledas till stöd och hjälp i annan form än tvist vid domstol. Föräldrarna ska som utgångspunkt delta samtidigt i ett informationssamtal. Men du som förälder har alltid rätt till enskilda […]

Ny reglering vårdnaden i 6 kap. 5 § föräldrabalken – föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov först och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid denna bedömning ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och […]

Föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar

Föräldrabalkens reglering har ändrats i fråga om vad domstolen ska fästa avseende särskilt vid när frågan om huruvida vårdnaden ska vara gemensam eller inte avgörs. Särskilt avseende ska i fortsättningen fästas vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet. Genom att flytta fokus från föräldrarna och […]

Obligatoriska informationssamtal från 1 januari 2022

Syftet med informationssamtalen är att skona barn från föräldrars tvister och att föräldrarna i ett tidigt skede ska hitta den lösning som är bäst för barnet. Samtalen påverkar inte på något sätt domstolsprocessen i sak. Informationssamtal ska huvudregel genomföras så snart som möjligt och senast inom fyra veckor från begäran. Om det finns ett särskilt […]