Inlägg av

Underhållsbidrag

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 5 september 2013 i mål T 2746–12 Frågan i målet var om sonens behov och faderns ekonomiska förhållanden var sådana att sonen kunde göra anspråk på standardtillägg. Enligt hovrätten hade fadern ett betydande inkomstöverskott, på 9 000 kr, och pojken var tillräckligt gammal för att skulle kunna tillgodogöra sig […]

Verkställighet av barns vårdnad, boende och umgänge

Utgångspunkten vid prövning om verkställighet är att vad som domstolen har bestämt i sitt avgörande ska gälla. Någon omprövning av vad som tidigare har beslutats ska gälla ska således inte göras vid prövningen av ansökan om verkställighet. Dock är komplettering av dom eller beslut tillåten i begränsad omfattning. Enligt 21 kap. 1 § FB ska […]

Växelvis boende

Växelvis boende bedöms på grundval av ett antal förutsättningar. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. Det är således inte fråga om millimeterrättvisa mellan föräldrarna. Föräldrarna ska bo förhållandevis eller någorlunda nära varandra och ha en särskilt god samarbetsförmåga. Föräldrarna måste även vara flexibla och öppna för att förändra boendeförhållandet om barnets situation eller […]

Egenmäktighet med barn

NJA 1991 s. 241 Sedan en man genom lagakraftvunnen dom fällts till ansvar för egenmäktighet med barn väcktes på nytt åtal mot mannen för egenmäktighet med barn under påstående att han efter domen återigen obehörigen skilt barnen från vårdnadshavaren genom att inte vidtaga någon åtgärd för att återföra barnen till vårdnadshavaren. Tidigare lagföring för egenmäktighet […]

Särskilt förordnade vårdnadshavare i praxis

NJA 1993 s. 666 Fråga om överflyttning av vårdnad om ett fjortonårigt barn som sedan späd ålder vistats i ett familjehem. Makarna i målet hade tillsammans en son som omhändertogs med stöd av barnavårdslagen och placerades i fosterhem. Regeringsrätten beslutade om upphörande av vården av pojken men på grund av flyttningsförbudet enligt LVU kom pojken […]

Praxis beträffande uängeskostnader

Hovrättens för Västra Sverige dom i mål 1018–08 Efter parternas separation flyttade modern till Frankrike medan barnen bodde kvar i Sverige hos fadern. Hovrätten ansåg det skäligt att fadern stod för hälften av barnens resekostnader för umgänge med modern i Frankrike. Kvinnan hade dålig ekonomi och kände sig nödgad att flytta till Frankrike för att […]

Föreskrift om umgängesstöd

NJA 1987 s. 15 En förälder tillerkändes rätt till visst umgänge med sitt barn i närvaro av en person som skulle utses av socialnämnden. Nämnden utsåg emellertid inte någon person för uppdraget och HD återförvisade målet till hovrätten. Målet behandlade en faders umgänge med sin son som stod under moderns vårdnad. Både tingsrätten och hovrätten […]

Föreskrift beträffande utövande av umgänge med barn

NJA 1981 s. 916 I mål om rätt för en i Sverige bosatt jugoslavisk medborgare till umgänge med sin åttaåriga dotter ansågs inte tillräckliga skäl föreligga att föreskriva att umgänget skulle utövas endast i Sverige. Parterna hade en gemensam dotter som efter mål om äktenskapsskillnad stod under moderns vårdnad. I tingsrätten tillerkändes fadern rätt till […]

Risk för bortförande av barn

NJA 1992 s. 93 Umgänge mellan fadern och ett barn nekades på grund av risk för att fadern skulle föra barnet ur landet. Parterna i målet hade tidigare varit gifta och hade tillsammans två söner. Medan barnen stod under föräldrarnas gemensamma vårdnad hade fadern egenmäktigt fört den äldre pojken ur landet. Fadern placerade pojken i […]