Vilka förutsättningar krävs för gemensam vårdnad?

I praktiken krävs att föräldrarna har förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett konfliktfritt samarbete. Det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna konflikten kommer detta att påverka omvårdnaden om barnet vilket i regel inte kan anses förenligt med barnets bästa.

En gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kommunicerar med varandra. Om föräldrarna inte kan kommunicera med varandra så går det inte heller dra slutsatsen att föräldrarna nu har en förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Det betyder att det saknas förutsättningar för att parterna ska ha gemensam vårdnad om barnet.

Hovrätten för Västra Sverige anger i T 3553-21 ”att parterna fram till för en månad sedan inte alls kommunicerade med varandra [och därmed] går det inte att dra slutsatsen att föräldrarna nu har en förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör [dottern]. Det betyder att hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det för närvarande saknas förutsättningar för att parterna ska ha gemensam
vårdnad om [dottern].

Vad innebär informationssamtal hos familjerätten?

Enligt nya regler ska föräldrar innan tvist i domstol deltagit i informationssamtal. Där kommer föräldrarna, om det inte är olämpligt, erbjudas samarbetssamtal samt erbjudas eller vägledas till stöd och hjälp i annan form än tvist vid domstol. Föräldrarna ska som utgångspunkt delta samtidigt i ett informationssamtal. Men du som förälder har alltid rätt till enskilda samtal. Samtalet ska ha ägt rum inom ett år före det att yrkandet framställs. Du bör även alltid rådgöra med advokat eller familjejurist innan samtalen. 

Enligt vår erfarenhet bör en förälder som regel kräva enskilda samtal om följande omständigheter förekommer:

 påståenden om allvarligt våld och hot i familjen inklusive hedersrelaterat våld
 allvarlig psykisk sjukdom i familjen
 barn med allvarliga funktionshinder
 stor risk för bortförande av barn
 hög konfliktnivå mellan parterna och upprepade anmälningar och processer

Notera att kravet på deltagande i informationssamtal inte gäller om du har särskilda skäl. Det kan exempelvis handla om att det med beaktande av barnets bästa framstår som särskilt angeläget att få till stånd ett skyndsamt beslut om vårdnad, boende eller umgänge. Så kan vara fallet:

  • om det finns en omedelbar risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller övergrepp,
  • eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Du kan alltid kontakta oss för rådgivning kring informationssamtal.

Se vidare lag (2021:530) om informationssamtal och ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister prop. 2020/21:150.

Lagen om informa­tions­samtal gäller från den 1 januari 2022, medan kravet på att ha deltagit i ett informationssamtal gäller från den 1 mars 2022.