Samäganderättsavtal & Servitutsavtal

Samäganderättsavtal

En samäganderätt kan uppstå på en mängd olika sätt och vi kan biträde dig i alla frågor som rör samägande t.ex. få till stånd en försäljning av egendom på offentlig auktion eller fastställa att samäganderätt föreligger samt förordna om egendomens försäljning.

I upprättar även avtal som rör samägande t.ex. i samband med bodelning under bestående äktenskap eller med anledning av äktenskapsskillnad eller arvskiften.

Vi har särskild erfarenhet rörande frågor kring dold samäganderätt mellan makar och sambor. Det rör sig om fall där t.ex. egendom inköps för gemensamt bruk av den ena maken/sambon med bidrag från den andra. Dold samäganderätt kan även förekomma som en underförstådd överenskommelse mellan två parter t.ex. i samband med ett köp där endast en av köparna utåt sett framstår som köpare för att skydda egendomen.

Servitutsavtal

Vi hjälper till med alla typer av servitut som gäller såväl en rättighet t.ex. rätt att nyttja en väg, en brunn, en avloppsledning eller en brygga eller där någon avstår från en rättighet t.ex. att plantera träd inom ett visst område för att inte förstöra grannens utsikt. Vi biträder med skriftliga överenskommelser (avtalsservitut) och officialservitut.

Vi har särskilt erfarenhet av muntliga servitut som är ingångna innan den 1 januari 1972 som rör bevisfrågor kring servitutet t.ex. rörande brunn, brygga, underjordisk avloppsledning, planering av träd, uppförande av staket eller avgränsningar, uppförande av byggnad, återställande av mark, nyttjande av byggnad eller anläggning, snöröjning eller hålla efter buskar och träd.

Har du fler frågor eller behöver du hjälp?