Arv & testamente

När någon avlider och efterlämnar egendom uppkommer frågan vem som har rätt att få den avlidnes egendom. Vi hjälper till med tvister  om arv och testamente. Vi har erfarenhet av frågor där arvsrätten kan sättas helt eller delvis ur spel genom ett testamente t.ex. rörande vem som ska ha viss egendom, hur släktingarnas arvsrätt förhåller sig till den arvsrätt som en efterlevande make har, reglerna för registrerade partner och sambor samt tolkning och tillämpning av testamenten.

Testamente

Vi hjälper dig med frågor kring testamente och klander av testamente.

Som grunder för testamentes ogiltighet är bristande testationshabilitet, formfel, påverkan av en psykisk störning eller rubbning av själsverksamheten, villfarelse, missbruk av viljesvaghet och annat otillbörligt inflytande samt förverkande. En ogiltighetsgrund måste göras gällande genom klander.

Vi biträde i tvister om tolkning och tillämpning av testamenten samt i frågor som rör klander och tvist om testamentens giltighet

Arvstvist

Vi arbetar med frågor som rör släktingars arvsrätt, makes arvsrätt och sekundosuccession, kvotdelsberäkningen och dess effekter vid den efterlevande makens död, konkurrens mellan efterlevande make och olika grupper av särkullbarn och gemensamma barn, förkovran och vederlag, basbeloppsregeln, allmänna arvsfondens arvsrätt, förskott på arv och förstärkt laglottsskydd, särskilt vid generationsskifte av jordbruk och företag. Beräkning av arvslotter och lottläggning. Vi hjälper till med behandling av försäkringar vid arvskifte samt behandling av bodelning i anledning av makes död; parter, formkrav, tidsfrister, egendom som skall ingå, relevanta skulder, andelsberäkning, lottläggning, bodelningens konsekvenser för kvotdelsberäkningen vid makes arv, konkurrerande anspråk från efterlevande make, särkullbarn och testamentstagare.

Boutredning

Vi hjälper till i frågor som rör dödsboet angående förvaltningsformer och beslutsfattande mellan delägarna.

Vi upprättar bouppteckningar där vi hjälper till med bouppteckningsplikten, kallelser, dödsbodelägare, boets tillgångar, boets skulder, bouppteckningshandlingen. Vi hjälper till med frågor kring värderingsregler, försäkringar, omyndighet och förmynderskap, bodelning vid dödsfall, arvskifte, släktarv, makes arv och efterarv, testamente och laglott.

Har du fler frågor eller behöver du hjälp?