Specialister på familjerätt

Ett av våra kärnområden är familjerättslig tvistelösning med särskild inriktning mot barns vårdnad, boende och umgänge. Vi företräder regelbundet såväl mammor som pappor i tingsrätten och i förvaltningsrätten. Men vi har även en bred kunskap inom andra juridiska ärenden. Välkommen!

Familj går hand i hand på en äng

Gemensam vårdnad

Gemensam Vårdnad Domstolens kan upplösa gemensam vårdnad och bestämma ensam vårdnad eller låta den gemensamma vårdnaden fortsätta. Domstolens prövning sker alltid efter vad som är bäst för barnet. 010-175 12…

Äktenskap och skilsmässa

Vad händer vid äktenskapsskillnad? Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Regler Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Reglerna om äktenskapsskillnad bygger på att en…

Arv och dödsfall

Behöver du hjälp med arv och testamente? Vi är inriktade på tvister som rör successionsrätt. Successionsrätten innefattar arv, testamente och boutredning. Vi biträder kring hur kvarlåtenskapen ska fördelas och hur…

Barns boende

Vad gäller för barns boende? Det handlar om barnets faktiska bosättning. Beslutanderätten kring barnets regleras genom vårdnaden. Domstol kan besluta vart ditt barn ska bo. Hos vem av föräldrarna ska…

Barns umgänge

Vad gäller för barns umgänge? Barnet har rätt till umgänge och det är barnets behov av umgänge som är avgörande. Barns umgänge Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets…

Domstolsprövning

Familjemål i domstol I familjemål disponerar parterna som regel inte fullt ut över processen. Domstolen har en skyldighet vad gäller utredningen och avgörandet, oavsett vad parterna har yrkat och i…

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad Som regel handlar det om föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet oavsett om det ska vara ensam vårdnad…

Sambo

Sambolagen Sambolagen omfattar endast sambornas gemensamma bostad och bohag. Sedan första sambolagen kom har det varit en diskussion huruvida den bör finnas överhuvudtaget alternativt att den bör vara mer omfattande.…

Underhåll till barn

Underhållsskyldighet Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.  Vad gäller för underhåll mot sina barn?…