Ensam vårdnad

Som regel handlar det om föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet oavsett om det ska vara ensam vårdnad eller gemensam.

Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna konflikten kommer det påverka omvårdnaden om barnet. Det viktiga här hur föräldrarnas agerande påverkar barnet.

Ben/skor på en person och ett barn utomhus

Barns vårdnad

Som regel handlar det om föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet. Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna konflikten kommer det påverka omvårdnaden om barnet. Det viktiga här hur föräldrarnas agerande påverkar barnet.

Du som förälder kan alltid yrka att:

 • vårdnaden ska vara gemensam
 • vårdnad ska vara ensam eller
 • vårdnaden ska överflyttas till den andre föräldern

Domstolen ska göra en prövning av om det är till barnets bästa med ändring av vårdnaden.

 • Om du har ensam vårdnad – kan du begära gemensam vårdnad
 • Om du har ensam vårdnad – kan du begära vårdandsöverflyttning
 • Om du inte har del av vårdnaden kan du begära vårdnaden ska vara gemensam

Ansöka om ensam vårdnad

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig, familjesammansättningen fungerar inte, kanske är det många konflikter, hotbild eller våld. Anledningar till att vilja ansöka om ensam vårdnad är många och vi vill hjälpa dig att se till barnets bästa.

Omständigheter som har betydelse för ensam vårdnad är bland annat förmågan att ta gemensamt ansvar som föräldrar, samarbetssvårigheter, bristande föräldraförmåga, våld och hot mot föräldern eller barn. Kanske är det så att en förälder motarbetar umgänge, kanske har missbruk eller psykisk ohälsa. Vid utredning om ensam vårdnad tas även barnets inställning i beaktande samt om det finns risker för att barnet far illa.

Vårdnadsmål kan antingen tas upp om det finns ett pågående mål om skilsmässa eller genom ansökan om stämning hos tingsrätten med begäran om ensam vårdnad. 

En förutsättning för att uppta ett vårdnadsmål i tingsrätten är intyg om informationssamtal med kommunen. Domstolen kan göra undantag från intyget om det finns särskilda skäl vilka tillämpas restriktivt.

Det bästa är att alltid kontakta en advokat, diskutera förutsättningarna för ändring av vårdnaden och hur domstolsprocessen kan finansieras. Vi kan alltid hjälp dig med en första bedömning utan kostnad samt undersöka möjligheterna till finansiering av tvisten. 

Därefter upprättar advokaten ett kravbrev till motparten och du genomför ett informationssamtal med kommunen för att få ett intyg. När du har intyget så återkopplar du till advokaten för ett möte.

Vilka konflikter mellan föräldrarna kan innebära ensam vårdnad?

Värdekonflikter mellan föräldrar handlar om föräldrars möjlighet att kunna skydda sina barn. I dessa konflikter är utgångspunkten en riskbedömning och domstolsavgörande.

Till värdekonflikter hänförs frågor som rör

 • barnets skolgång
 • barnets hälsa
 • religiösa skillnader
 • kulturella skillnader
 • skillnad i synen på uppfostran
 • föräldrars missbruk eller hälsa
 • våld eller hot
 • barnets skyddsbehov
 • konflikt kring nya partners och familjebildningar

Processlägesanalysen

Du ska alltid kräva att advokaten, innan ansökan om stämning, presenterar en sammanställning eller analys av de frågor eller påståenden som tingsrätten kommer att ta ställning till i det kommande målet. Med andra ord vilka krav du har jämfört med motpartens invändningar.

Analysen görs enklast genom att de frågor som kommer bli aktuella anges punktvis. Genom att advokaten på ett tidigt stadium tydliggör för dig hur hen uppfattat ditt krav kan oklarheter och missförstånd redas ut, riskerna med processen blir klarare jämte att målet kan koncentreras på de relevanta frågorna och prövningen blir förutsebar för dig som part i domstolen. 

En tydlig processanalys klargör för dig vad din tvist egentligen handlar om och därmed blir det lättare för dig att förstå vad du behöver föra bevisning om och kanske inte minst lika viktigt, vad du inte behöver föra någon bevisning om. 

Enskild vårdnad - vad gäller

På det juridiska språket heter det ensam vårdnad.

Den förälder som har ensam vårdnad bestämmer i alla frågor som tar sikte på vårdnaden. 

Det finns inget som inskränker vårdnadshavarens bestämmanderätt.

Vårdnadshavaren har rätt att bestämma över barnets angelägenheter, att ha barnet hos sig och att bestämma var barnet ska bo. 

Det är en skillnad mellan vårdnad och vård. Vårdnaden är det rättsliga ansvaret för barnet och vården handlar om den fysiskaa vården om barnets person. Det innebär att den som har vårdnaden kan anförtro åt någon annan än barnets vårdnadshavare. 

Praktiskt är det vårdnadshavaren ensam som bestämmer och har ansvaret för barnets personliga förhållanden. Det kan handla om barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. 

Det är vårdnadshavaren som tillgodoser barnets grundläggande rättigheter och bestämmer över barnets tillsyn med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavaren ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.

Vårdnadshavaren ska hindra att barnet orsakar skada och svarar för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Skäl till ensam vårdnad

Skäl för ensam vårdnad är antingen att en förälder är olämplig som vårdnadshavare eller bristande samarbetsförmåga (samarbetsproblem). 

En förälder är normalt olämplig som vårdnadshavare på grund av:

 • Hot eller våld mot barnet eller mot den andra föräldern.
 • Missbruk.
 • Allvarlig psykisk sjukdom.
 • Undanhållande av barnet från den andra föräldern (umgängessabotage).
 • Påverkan på barnet att inte vilja ha kontakt med den andra föräldern.
 • Förälder som inte vill ha någon som helst kontakt med den andra föräldern eller som gör sig okontaktbar för den andra föräldern.
 • Egenmäktighet med barn.

Om en förälder är lämplig som vårdnadshavare så ska domstolen därefter bedöma om föräldrarnas samarbetsförmåga är tillräcklig för att vårdnaden kan vara gemensam. Frågan blir om föräldrarna kan ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet dvs. gemensamt fatta beslut som rör vårdnaden kring barnet. 

Tillräckligt för ensam vårdnad kan vara:

 • att föräldrakonflikt omöjliggör gemensam vårdnad. Brister i kommunikation och den som då kan anses vara den som bäst kan tillse barnens behov av kontakt med den andra föräldern kan även anförtros vårdnaden;
 • att föräldern påverkar barnet att inte vilja tala eller ha kontakt med den andre föräldern. 
 • att föräldern inte kan och vill samarbeta med den andre föräldern.
 • att konflikten mellan föräldrarna pågått under lång tid med konflikter och motsättningar föräldrarna som inte är av övergående natur. 
 • att föräldrarna inte kan ta gemensam ansvar och har många ständiga rättsprocesser
 • att det föreligger orosanmälningar, utredningar och insatser från socialtjänstens sida.
 • att förälder olovligen för bort eller kvarhållet barnet utomlands.

Bra att veta för dig som vill ha ensam vårdnad

Din utgångspunkt som förälder är som regel att skydda ditt barn och hitta en konfliktlösning. Domstolens och familjerättens utgångspunkt är ett jämställt föräldraskap och hitta samförståndslösningar.

Konflikter som kan motivera ensam vårdnad utgörs av frågor som rör:

 • skolgång och utbildning
 • barnets hälsa och utveckling
 • religiösa skillnader
 • kulturella skillnader
 • skillnad i synen på uppfostran
 • förälders missbruk
 • förälders psykiska ohälsa eller ohälsa
 • förekomst av våld och hot
 • förekomst av sexuella övergrepp och gränsöverskridande sexuella beteenden
 • umgängessabotage
 • barnets skyddsbehov
 • konflikt kring nya partners och familjebildningar
 • hedersrelaterad kontroll och våld

Konflikter som rör tid och pengar utgör normalt ingen grund för ensam vårdnad. Detsamma gäller frågor rörande boende, semesterplanering, hämtning och lämning av barn, ekonomi och tillgång till information om barnet.

Familjerätten och domstolen vill åstadkomma att du och den andre föräldern tar ett gemensamt ansvar och hitta samförståndslösningar. Fokus blir inte konfliktlösning och skyddet för barnet. Lagstiftarens fokus ligger på ett jämställt föräldraskap och vad som är bäst för barnet. Därför har du som regel bevisbördan för var som blir bättre om du har ensam vårdnad. Starka argument är som regel att konflikten minskar mellan föräldrarna om en bestämmer och ditt behov av att skydda ditt barn.

Tips att tänka på vid vårdnadstvister om barn

 • En advokat, biträdande jurist eller familjejurist bör ha särskild erfarenhet av familjemål. Det gäller särskilt mål där det förekommer påståenden om allvarligt våld och hot i familjen inklusive hedersrelaterat våld, allvarlig psykisk sjukdom i familjen, barn med allvarliga funktionshinder, stor risk för bortförande av barn och hög konfliktnivå mellan parterna och upprepade anmälningar och processer. Ett riktmärke är erfarenhet av 100 vårdnadsmål eller femårs praktiskt juridisk erfarenhet av vårdnadsmål.
 • Vårdnadsutredningen är det viktigaste underlaget. Det är viktigt att du alltid betonar vad som är unikt i ditt fall och vad som motiverar ditt ställningstagande.
 • Det enklaste för tingsrätten är att följa utredningens rekommendationer. Det sker i drygt 80 % av fallen. Om utredningen anger en rekommendation som inte överensstämmer med din bedömning så blir dina argument centrala. Då måste du argumentera kring att utredningen felaktigt bedömt ditt barns bästa.
 • Om utredningen är det viktigaste underlaget så är din trovärdighet central. Om tingsrätten ska beakta dina uppgifter måste dina uppgifter bedömas som tillförlitliga och trovärdiga. Domare – till skillnad från familjerätten – tar ständigt ställning till sådana frågor. Därför kan utredningens bedömning skilja sig från utredningens bedömning eftersom dina uppgifter värderas annorlunda av tingsrätten.

Frågor & svar

Vad krävs för att få ensam vårdnad?

Att den andre föräldern är olämplig som vårdnadshavare eller saknar förmåga att ta ett gemensamt ansvar i vårdnadsfrågor. Det krävs i praktiken bristande kommunikation, hög konfliktnivå och risker för barnet för att upplösa en gemensam vårdnad och få ensam vårdnad.

Därmed bör du alltid ha en advokat med betydande erfarenhet av vårdnadsmål (mer än 500 genomförda mål som ett riktmärke).

När har man rätt till ensam vårdnad?

Det krävs ett domstolsbeslut eller en överenskommelse.

Ensam vårdnad underhåll – vad gäller?

Om du har ensam vårdnad har du rätt till underhåll eftersom barnet då bor heltid hos dig.

Kan en mamma få ensam vårdnad?

En mamma kan får ensam vårdnad.

Vårdnadsreglerna och domstolarna är könsneutrala.

Vid domstolsprövningar är det vanligare att mamman får ensam vårdnad jämfört med pappan. Statiskt är mammans chanser runt 70 % jämfört med pappans chanser som ligger på runt 30 %.

Kan familjerätten besluta om vårdnaden?

Familjerätten kan inte besluta om ensam vårdnad.

Däremot kan parterna träffa ett avtal som socialnämnden (i regel via familjerätten) godkänner vilket är att likställa med en dom på ensam vårdnad.

Vad kostar det att ansöka?

Det kostar 900 kr att ansöka om ensam vårdnad. Du betalar advokaten som kan finansieras via rättsskyddet i din hemförsäkring eller rättshjälpen.

Om du har rättsskydd så ligger din självrisk normalt på 20 procent av advokatens kostnader. Om du har rättshjälp så varier avgiften mellan 2 procent till 40 procent (av kostnaderna för advokaten).

Vi kan hjälpa till

Vi hjälper dig med argumentation kring ditt barns bästa. Du får del av vår mer än 20 åriga erfarenhet av rättsliga processer i vårdnadsmål. Vi har en erfarenhetsbank med mer än 500 avgjorda vårdnadsmål. Hos oss träffar du en alltid en erfaren familjejurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

Vi möter dig på ett sätt som passar dig

Du väljer vad som passar dig bäst. Vi kan alltid träffa dig på vårt kontor eller ha ett telefon- eller videomöte.

Läs vidare

Äktenskap och skilsmässa

Vad händer vid äktenskapsskillnad? Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Regler Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Reglerna om…

Arv och dödsfall

Behöver du hjälp med arv och testamente? Vi är inriktade på tvister som rör successionsrätt. Successionsrätten innefattar arv, testamente och boutredning. Vi biträder kring hur…

Domstolsprövning

Familjemål i domstol I familjemål disponerar parterna som regel inte fullt ut över processen. Domstolen har en skyldighet vad gäller utredningen och avgörandet, oavsett vad…

Finansiering

Finansiering I vissa fall kan du ha rätt till finansiering av rättshjälp. Läs mer här. Arvode Vi tillämpar 25 § i vägledande regler för god…

Barns umgänge

Vad gäller för barns umgänge? Barnet har rätt till umgänge och det är barnets behov av umgänge som är avgörande. Barns umgänge Föräldrarna har ett…

Underhåll till barn

Underhållsskyldighet Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.  Vad gäller…