Vad händer vid äktenskapsskillnad?

Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad.

Person håller fingret på en ring

Regler

Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad.

Reglerna om äktenskapsskillnad bygger på att en makes vilja att upplösa äktenskapet och några skäl behöver inte redovisas. Vi biträder främst i frågor som rör de ekonomiska förhållandena mellan makarna som rör deras egendom. 

Vad är samäganderätt?

Grundregeln är du äger var du förvärvar (köper). Om båda parter tillskjutit pengar för inköp av egendomen uppkommer samäganderätt.

Grundregeln för äganderätten är vem som har förvärvat egendomen. Den som betalar är även ägare av egendomen. Samäganderätt kan uppkomma även om den ena maken betalt egendom med egna pengar.

Vad är dold samäganderätt

För att dold samäganderätt ska uppkomma finns krav på en gemensam avsikt att båda ska vara ägare. För att påstå en gemensam avsikt ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Egendomen har förvärvats för gemensamt bruk.
  • Den andra maken har bidragit ekonomiskt till förvärvet.
  • Den make som förvärvat egendomen har insett att det ekonomiska bidraget syftat till ett andelsförvärv.

Förutsättningarna ovan kan leda till samäganderätt vid förvärv av fast och lös egendom t.ex. en villafastighet, ett aktiebolag eller fritidsbåt. 

Vad är giftorättsgods och enskilda egendom vid bodelning?

Utgångspunkten är att makarnas egendom är giftorättsgods. För att egendom ska bli enskild så måste den på något sätt aktivt göras till enskild egendom. Det kan ske genom äktenskapsförord eller föreskrift om enskild egendom vid arv, testamente eller gåva.

Underhållsskyldighet mellan makar

Makar är underhållsskyldiga mot varandra under äktenskapet och i vissa fall även efter att äktenskapet har upphört efter principen att makarna ska solidariskt bidra till ekonomin efter sin respektive förmåga. Det kan vara underhåll för gemensamma behov och underhåll för personliga behov. 

Under vissa förhållanden kan underhållsskyldigheten fullgöras genom att ena maken får betala underhållsbidrag eller överlämna egendom till den andre maken. Underhållsbidrag kan utges även om makarna bor tillsammans och utgå under en övergångsperiod efter skilsmässa.

Bodelning

Bodelning vid dödsfall och skilsmässa

När ett äktenskap upplöses ska egendomen fördelas mellan makarna genom bodelning. När äktenskapet upplöses vid dödsfall är det vanligt att den efterlevande maken får allt genom bodelningen och arv. Då görs oftast inte någon formell bodelning utan en beräkning görs i bouppteckningen.

Bodelning behöver inte göras om det saknas giftorättsgods och det saknas begäran om övertagande av bostad eller bohag från den andra maken.

Normalt ska en bodelning göras. Bodelningen ska undertecknas av makarna som ett avtal om bodelning (bodelningsavtal). Bodelningsavtalet utgör juridiskt en fångeshandling.

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ska förrättas när äktenskapet har upplösts vilket kräver att domen på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. Begär någon av makarna bodelning när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, ska bodelning dock förrättas genast. 

Bodelning under äktenskapet

Bodelning kan också göras under äktenskapet. Det krävs då att makarna är ense om att bodelning ska ske och hur egendomen ska fördelas mellan dem samt anmälan till Skatteverket att de avser att fördela sin egendom genom bodelning. En sådan anmälan registreras av Skatteverket i äktenskapsregistret och kungörs.

Vid vilken tidpunkt ska egendomsordningen bestämmas?

Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. 

Bodelning med anledning av den ena makens död ska göras med utgångspunkt i förhållandena den dag då dödsfallet inträffade. 

Den egendom makarna förvärvar och de skulder de ådrar sig efter den kritiska tidpunkten ingår inte i bodelningen

Vilken tidpunkt gäller för värderingen av egendomen vid bodelning?

Utgångspunkten är värderingen ska hänföra sig till tidpunkten för bodelningsförrättningen och marknadsvärdet är normalt riktpunkt vid värderingen.

Vilken egendom ingår i bodelningen?

Den centrala skillnaden mellan giftorättsgods och enskild egendom är att makarna ska dela på giftorättsgodset i bodelningen. Den enskilda egendomen ska inte delas. Utgångspunkten är att giftorättsgodset ska ingå i bodelningen. 

I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods med undantag av:

  • Personlig egendom
  • Egendom som en make fått i ersättning för personskada eller kränkning
  • Rättigheter som inte kan överlåtas eller som i annat fall är av personlig art 

Privata pensionsförsäkringar

Privata pensionsrättigheter ska i vissa fall hållas utanför bodelningen. 

Vid bodelning med anledning av en makes död ska privata pensionsrättigheter som den efterlevande maken har som regel inte ingå i bodelningen.

Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad ska privata pensionsrättigheter som regel ingå i bodelningen. De ska undantas helt eller delvis endast om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick i bodelningen. 

Kan enskild egendom omfattas av bodelning?

Om makarna är överens om det kan enskild egendom kan den som regel dras in i bodelningen.

Hur görs andelsberäkningen vid bodelningen?

Den egendom som omfattas av bodelningen ska värderas. Det är dessa värden som blir föremål för andelsbestämning eller andelsberäkning. Därefter ska skulderna avräknas.

Skuldtäckning

Innan delning ska makarna ta undan egendom för att kunna betala sina skulder, så kallad skuldtäckning.

Eftersom all egendom inte ingår i bodelningen får inte heller alla skulder utan vidare räknas av. Skulder som är hänförliga till enskild egendom ska i första hand täckas med enskild egendom. Endast till den del betalning inte kan fås ur den enskilda egendomen får skulden täckas med giftorättsgods.

Om en makes skulder överstiger värdet av giftorättsgodset, bestäms nettotillgångarna till noll kr. 

Likadelning

Värdet av det som återstår efter skuldtäckning ska normalt delas lika mellan makarna.

Ibland finns det anledning att göra avsteg från likadelningsprincipen genom skevdelning eller jämkning vid bodelning.

Vederlag

Bodelningen innebär att varje make ger hälften av värdet av sitt giftorättsgods till den andra maken. Det finns inget som hindrar att en make förbrukar sin egendom innan en bodelning. Då kan det blir aktuellt med vederlag motsvarande det undandragna beloppet.  

Vederlagsregeln gäller endast vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad och det saknar betydelse om transaktionen har haft ett illojalt syfte eller inte. Vederlaget beräknas så att makens giftorättsgods ökas med det undandragna beloppet.

Lottläggning

Om den ena maken har mer giftorättsgods än den andra, så kommer en likadelning alltid att leda till att den rikare maken ska föra över egendom till den andra maken. Detta sker genom lottläggning.

Den som ska överföra egendom bestämmer i princip om det är pengar eller egendom som ska överföras. Egendomen får dock inte vara uppenbart olämplig för mottagaren. 

Vid bodelning i anledning av den ena makens död gäller rätten att betala pengar i stället för att lämna egendom bara till förmån för den efterlevande maken.

Bostad och bohag

För makarnas gemensamma bostad och bohag finns särskilda lottläggningsregler.

Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller bohag har rätt att få den egendomen i avräkning på sin lott eller utan avräkning om värdet är ringa. Övertaganderätten gäller även om bostaden eller bohaget är enskild egendom, dock inte om egendomen är enskild på grund av villkor i samband med gåva eller i testamente. En förutsättning för att en make ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra maken är att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Vid behovs- och skälighetsprövningen görs en helhetsbedömning. Har makarna barn och får den ena maken ensam vårdnad om barnen, anses den maken som regel ha störst behov av bostaden. Detsamma gäller om makarna fortsätter att ha gemensam vårdnad om barnen, men barnen ska bo hos endast den ena maken. Vid skälighetsprövningen måste beaktas om bostaden har ett affektionsvärde för den make som äger den (normalt släktgård, föräldrahem eller liknande) kan tala emot att den andra maken får överta den.

Jämkning vid bodelning

I vissa situationer finns det anledning att jämka bodelningen. Detta, som kallas skevdelning, sker huvudsakligen vid korta äktenskap och vid bodelning med anledning av den ena makens död. 

Även ett äktenskapsförord som anses oskäligt kan jämkas; precis som alla oskäliga avtal kan jämkas. Det innebär att enskild egendom anses utgöra giftorättsgods som omfattas av bodelningen.

Korta äktenskap

Om det är oskäligt att en make vid bodelningen ska lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av en likadelning, ska bodelningen i stället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods.

Skevdelningsregeln tar i första hand sikte på kortvariga äktenskap. Ett äktenskap anses som regel kortvarigt om det inte har varat i mer än fem år, eventuell samboendetid medräknad. 

Regeln gäller inte vid bodelning med anledning av den ena makens död.

Ena makens död

Vid bodelning med anledning av en makes död ska, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods. Därmed kan efterlevande make sig mot att behöva dela med sig av sin egendom till den avlidna makens arvingar och testamentstagare. Regeln får alltså främst betydelse när den efterlevande maken är den rikare. 

Jämkning av villkor i äktenskapsförord

Om ett villkor i ett äktenskapsförord är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får förordet jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen.

I de fall ett äktenskapsförord jämkas är det normala att viss egendom som enligt äktenskapsförordet ska vara enskild egendom omvandlas till giftorättsgods. Bodelningen får sedan genomföras utifrån detta.

Vi kan hjälpa till

Vi hjälper dig med argumentation kring tvist om skilsmässa. Du får del av vår mer än 20 åriga erfarenhet av familjerättsliga processer. Hos oss träffar du en alltid en erfaren familjejurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

Vi möter dig på ett sätt som passar dig

Du väljer vad som passar dig bäst. Vi kan alltid träffa dig på vårt kontor eller ha ett telefon- eller videomöte.

Läs vidare

Arv och dödsfall

Behöver du hjälp med arv och testamente? Vi är inriktade på tvister som rör successionsrätt. Successionsrätten innefattar arv, testamente och boutredning. Vi biträder kring hur…

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad Som regel handlar det om föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet oavsett om…

Domstolsprövning

Familjemål i domstol I familjemål disponerar parterna som regel inte fullt ut över processen. Domstolen har en skyldighet vad gäller utredningen och avgörandet, oavsett vad…

Finansiering

Finansiering I vissa fall kan du ha rätt till finansiering av rättshjälp. Läs mer här. Arvode Vi tillämpar 25 § i vägledande regler för god…

Barns umgänge

Vad gäller för barns umgänge? Barnet har rätt till umgänge och det är barnets behov av umgänge som är avgörande. Barns umgänge Föräldrarna har ett…

Underhåll till barn

Underhållsskyldighet Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.  Vad gäller…