Familjemål i domstol

I familjemål disponerar parterna som regel inte fullt ut över processen. Domstolen har en skyldighet vad gäller utredningen och avgörandet, oavsett vad parterna har yrkat och i övrigt anfört. 

Domstolsklubba mot svart bakgrund

Vad gäller särskilt för familjemål i domstol?

Familjemål är indispositiva där parterna inte kan träffa en förlikning om saken utan där frågorna måste prövas i sak av domstol. I fråga om vårdnad, boende och umgänge kan dock parterna träffa ett avtal som godkänns av socialnämnden. Mål som endast avser underhåll till barn är dispositiva. 

Äktenskapsmål

Ett äktenskapsmål kan omfatta

  • underhållsbidrag 
  • barns vårdnad, boende och umgänge
  • vem av parterna som ska ha rätt att tills vidare bo kvar i det gemensamma hemmet
  • kontaktförbud 

Det finns även möjlighet att begära interimistiska beslut, dvs. beslut om vad som ska gälla provisoriskt under tiden fram till dess rätten slutligen avgör målet.

Faderskapsmål

Domstol kan antingen fastställa eller upphäva faderskapet.

Socialnämnden har för övrigt en skyldighet att utreda vem som är far till ett barn och verka för att faderskapet fastställs. 

Vårdnads- och underhållsmål

Barnperspektivet gäller fullt ut vårdnadstvister. I föräldrabalken anges de rättigheter barn har mot sina föräldrar. I barnperspektiv ingår rätten till omvårdnad, trygghet och god fostran. I alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska domstolen fästa särskilt avseende vid risken för övergrepp av olika slag och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. 

Vårdnaden kan antingen vara gemensam eller ensam. Regleringen förutsätter att en ensam vårdnadshavare har barnet boende hos sig och att barnet har umgänge med den andra föräldern. 

Om föräldrarna är oense om frågor rörande vårdnad, boende eller umgänge är det domstolens skyldighet att avgöra tvisten.

Vårdnadsmål inleds genom att en förälder ansöker om stämning vid tingsrätten där barnet har sin hemvist. Huvudregeln är att vardera parten står sina kostnader i vårdnadsmål samt att det inte finns krav på advokat eller familjejurist. 

Vilka processuella verktygen finns i vårdnadsmål

Utgångspunkten är barnets bästa med ett barnperspektiv och samförståndsprincipen. 

Barnets bästa innebär som regel att domaren ska försöka åstadkomma lösningar som bygger på samförstånd mellan föräldrarna. Samförstånd anses innebära att barnets bästa kan tillgodoses och försöken att nå samförstånd mellan föräldrarna präglar vårdnadsmålen.

Domaren har en starkt uttalad skyldighet att verka för samförstånd och domstolen kan uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att i barnets intresse anordna samarbetssamtal eller medling.

Samförståndsprincipen har stöd i rättegångsbalkens generella reglering om att domstolen bör verka för förlikning när det finns förutsättningar för en sådan samt i domstolens möjligheter att besluta om samarbetssamtal och medling. 

Samarbetssamtal och medling

Ett samarbetssamtal innebär att föräldrarna under ledning av samtalsledare ska försöka komma överens i frågorna om vårdnad, boende och umgänge. 

Samarbetssamtal bör inte anordnas om det står så gott som klart att i vart fall ena parten inte kommer att delta eller om det har genomförts samarbetssamtal tidigare som har misslyckats eller det har förekommit övergrepp. 

Domstolen kan förordna om samarbetssamtal eller medling. 

En medling är normalt aktuellt i senare del av ett vårdnadsmål och en medlare har förmåga att sätta barnets bästa i främsta rummet jämte en förmåga att hantera känsliga situationer där syftet blir att vinna förtroende hos föräldrarna för att uppnå samförstånd mellan dem. Medlaren är fri att lägga upp medlingsarbetet som det passar och medlaren har fördelen av att kunna ”tala fritt” med parterna på ett sätt som en domare eller advokat inte kan göra.

Utredningen

Vårdnadsmål innebär att domstolen har en skyldighet att utredningen blir så fyllig som krävs. Domstol  inhämtar normalt snabbyttrande från socialnämnden och om det behövs kan domstolen även inhämta en vårdnads-, boende- och/eller umgängesutredning. 

En vårdnadsutredning inhämtas i mer svårutredda fall och kan avgränsas till vårdnads-, boende-, eller umgängesfrågor där domstolen kan ge specifika anvisningar om vad utredningen bör inriktas på.

Det finns även möjlighet att inhämta barnets inställning och det är omdiskuterat om man över huvud taget ska efterforska barnets inställning oavsett dess ålder. Dock ska domstolen alltid efterfråga barnets synpunkter och barnet har rätt att komma till tals. Det kan ske genom barnsamtal hos familjerätten och allmänt bör barn inte höras inför domstolen.

Avgöranden

Ett vårdnadsmål avgöras som regel genom dom eller parternas överenskommelse. En överenskommelse kan antingen fastställas av tingsrätten i dom eller gälla som en överenskommelse mellan parterna där tingsrätten skriver av målet. 

Domstolen kan alltid tillfälligt bestämma i tvistiga frågor genom interimistiska beslut. I praktiken har ett intermistiskt beslut många gånger ett stort genomslag när tvisten slutligt avgöras. Domstolar vill som regel undvika att ändra på rådande förhållanden och därmed ligger många gånger domstolens slutliga avgörande nära det interimistiska beslutet.

Domstolar har en tendens till att vårdnaden ska vara gemensam och att barnet ska ha sitt stadigvarande boende hos den ena av föräldrarna (boendeföräldern) samt att barnet ska ha rätt till ett frekvent och omfattande umgänge med den andra föräldern (umgängesföräldern). Ett sedvanligt umgänge är vartannat veckoslut med sommarumgänge och umgänge varannan storhelg. 

Domstolar har även en tendens att bedöma båda föräldrarna som lämpliga vårdnadshavare respektive boende- eller umgängesförälder. När det finns oro kring en förälders lämplighet så brukar tingsrätten förordna om umgängesstöd. Om ingen av föräldrarna är lämplig som vårdnadshavare kan domstolen utse en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Underhåll till barn

Huvudregeln att båda föräldrarna är skyldiga att bidra till sina barns underhåll fram till dess barnet fyller 18 år och underhållsbidragets storlek är beroende av barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Den bidragsskyldige föräldern har rätt att enligt bestämda schabloner förbehålla sig viss del av sina inkomster för sina egna behov.

Om föräldrarna inte kommer överens om betalning av underhållsbidrag får barnet ansöka om stämning på vanligt sätt mot den bidragsskyldige föräldern och då företräds barnet av den andre föräldern. Fråga om underhåll kan väckas i samband med ett äktenskaps-, faderskaps- eller vårdnadsmål. 

Vad gäller för verkställighet?

Syftet med verkställighet är att kontrollera att verkställighet av ett avgörande om vårdnad, boende eller umgänge verkligen är förenligt med barnets bästa. 

Utgångspunkten vid verkställighet är att barnets bästa har varit bestämmande för det avgörande beträffande vårdnad, boende eller umgänge som ligger till grund för prövningen. Detta avgörande skall inte omprövas. 

Domstolen kan besluta om vite och polishämtning jämte medling. Medlingen blir här inriktad på att verkställigheten ska kunna genomföras.

Internationella förhållanden

Det finns en mängd författningar och internationella konventioner som reglering internationella förhållanden men det är i praktiken två situationer som är aktuella: där antingen ett utländskt avgörande i den familjerättslig frågan ska genomdrivas av svensk domstol eller en familjerättslig situation där svensk domstol på grund av anknytning till Sverige ska avgöra tvisten. I båda fallen blir hemvist och medborgarskap som regel avgörande för om svensk domstol är behörig jämte vilket lands lag som ska tillämpas av den svensk domstol.

Läs vidare

Äktenskap och skilsmässa

Vad händer vid äktenskapsskillnad? Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Regler Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Reglerna om…

Arv och dödsfall

Behöver du hjälp med arv och testamente? Vi är inriktade på tvister som rör successionsrätt. Successionsrätten innefattar arv, testamente och boutredning. Vi biträder kring hur…

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad Som regel handlar det om föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet oavsett om…

Finansiering

Finansiering I vissa fall kan du ha rätt till finansiering av rättshjälp. Läs mer här. Arvode Vi tillämpar 25 § i vägledande regler för god…

Barns umgänge

Vad gäller för barns umgänge? Barnet har rätt till umgänge och det är barnets behov av umgänge som är avgörande. Barns umgänge Föräldrarna har ett…

Underhåll till barn

Underhållsskyldighet Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.  Vad gäller…