Underhållsbidrag

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 5 september 2013 i mål T 2746–12

Frågan i målet var om sonens behov och faderns ekonomiska förhållanden var sådana att sonen kunde göra anspråk på standardtillägg. Enligt hovrätten hade fadern ett betydande inkomstöverskott, på 9 000 kr, och pojken var tillräckligt gammal för att skulle kunna tillgodogöra sig ett standardtillägg.

Pappa och barn äter frukost framför dator och skrattar

Svea hovrätts dom den 19 september 2014 i mål T 9563–13

Parternas tre barn hade sedan föräldrarnas separation bott stadigvarande hos modern. Barnen yrkade i tingsrätten att fadern skulle förpliktas att betala underhållsbidrag till dem om totalt 220 000 kronor under två år. Fadern bestred yrkandet och uppgav att han saknade förmåga att bidra till barnens underhåll utöver vad som redan skedde i form av underhållsstöd. Tingsrätten biföll delvis käromålet men ansåg att det inte fanns utrymme för standardtillägg. Hovrätten ändrade domen i viss mån då domstolen fann det oklart i vilken utsträckning tidigare mobiltelefonkostnader verkligen kommit barnen till nytta och fördelade den summan mellan barnen.

Hovrättens för Västra Sverige dom den 30 september 2014 i mål T 5466–13

Parternas gemensamma barn bodde tillsammans med modern i Spanien. Målet rörde skyldighet att utge underhållsbidrag till barnen och tvist rådde om hur barnbidraget skulle avräknas. Hovrätten konstaterade, såvitt avsåg retroaktiva som framtida underhållsbidrag, att barnbidraget skulle avräknas före det att föräldrarnas överskott proportioneras.

Läs vidare

Gemensam Vårdnad

Vilka förutsättningar krävs för gemensam vårdnad? I praktiken krävs att…

Informationssamtal

Vad innebär informationssamtal hos familjerätten? Enligt nya regler ska föräldrar…

Gemensamt Ansvar

Föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar Föräldrabalkens reglering har ändrats…

Obligatoriska informationssamtal

Obligatoriska informationssamtal från 1 januari 2022 Syftet med informationssamtalen är…