Vad innebär informationssamtal hos familjerätten?

Enligt nya regler ska föräldrar innan tvist i domstol deltagit i informationssamtal. Där kommer föräldrarna, om det inte är olämpligt, erbjudas samarbetssamtal samt erbjudas eller vägledas till stöd och hjälp i annan form än tvist vid domstol. Föräldrarna ska som utgångspunkt delta samtidigt i ett informationssamtal. Men du som förälder har alltid rätt till enskilda samtal.

Barn hjälper annat barn upp som har ramlat i skogen

Samtalet ska ha ägt rum inom ett år före det att yrkandet framställs. Du bör även alltid rådgöra med advokat eller familjejurist innan samtalen. Enligt vår erfarenhet bör en förälder som regel kräva enskilda samtal om följande omständigheter förekommer:

– Påståenden om allvarligt våld och hot i familjen inklusive hedersrelaterat våld
– Allvarlig psykisk sjukdom i familjen
– Barn med allvarliga funktionshinder
– Stor risk för bortförande av barn
– Hög konfliktnivå mellan parterna och upprepade anmälningar och processer

Notera att kravet på deltagande i informationssamtal inte gäller om du har särskilda skäl. Det kan exempelvis handla om att det med beaktande av barnets bästa framstår som särskilt angeläget att få till stånd ett skyndsamt beslut om vårdnad, boende eller umgänge. Så kan vara fallet:

– Om det finns en omedelbar risk för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller övergrepp,
– Eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Du kan alltid kontakta oss för rådgivning kring informationssamtal.

Se vidare lag (2021:530) om informationssamtal och ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister prop. 2020/21:150.

Lagen om informa­tions­samtal gäller från den 1 januari 2022, medan kravet på att ha deltagit i ett informationssamtal gäller från den 1 mars 2022.

Läs vidare

Gemensam Vårdnad

Vilka förutsättningar krävs för gemensam vårdnad? I praktiken krävs att…

Gemensamt Ansvar

Föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar Föräldrabalkens reglering har ändrats…

Obligatoriska informationssamtal

Obligatoriska informationssamtal från 1 januari 2022 Syftet med informationssamtalen är…

Ny reglering i föräldrabalken

Ny reglering vårdnaden i 6 kap. 5 § föräldrabalken Enligt…