Ny reglering vårdnaden i 6 kap. 5 § föräldrabalken

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid denna bedömning ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Föräldrar på vandring med barn i handen

Sedan den 1 juli 2021 gäller en ny reglering i 6 kap. 5 § föräldrabalken avseende vilka omständigheter som ska tillmätas särskild betydelse vid domstolens bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller om en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad. Dessförinnan var parternas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet av särskild betydelse. Enligt bestämmelsens nya lydelse ska domstolen fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov först och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet.

I förarbetena till lagändringen anförs bl.a. följande. Gemensam vårdnad förutsätter fortfarande i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrarna, eftersom det är nödvändigt för att de ska kunna ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Formerna för samarbetet kan emellertid se olika ut, och omfattningen av kontakterna mellan föräldrarna kan variera. Det viktiga är att föräldrarna kan hantera frågor som uppkommer och att ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvarstagande inte går ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder har gemensam vårdnad. Fokus ska vara på barnet och konsekvenserna för barnet av föräldrarnas agerande. – Att föräldrarna tar ett gemensamt ansvar innebär att de tillsammans kan lösa frågor som rör barnet och som omfattas av vårdnadsansvaret. Det handlar om att bedöma föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och – när det krävs – tillsammans fatta beslut som är till barnets bästa. (Prop. 2020/21:150 s. 133).

Läs vidare

Gemensam Vårdnad

Vilka förutsättningar krävs för gemensam vårdnad? I praktiken krävs att…

Informationssamtal

Vad innebär informationssamtal hos familjerätten? Enligt nya regler ska föräldrar…

Gemensamt Ansvar

Föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar Föräldrabalkens reglering har ändrats…

Obligatoriska informationssamtal

Obligatoriska informationssamtal från 1 januari 2022 Syftet med informationssamtalen är…