Några avgöranden inom familjerätten rörande barns vårdnad, boende och umgänge

Nära och god kontakt med förälder
Svea hovrätts dom den 7 november 2012 i mål T 5103–12 (Beaktansvärd risk för att barnen utsätts för övergrepp av fadern i samband med umgänge, en risk som inte kan motverkas genom ett umgängesstöd, medför att det inte ”bör” beslutas om umgänge).

Person går med barn i handen på klippa

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 12 februari 2018 i mål T 789–17 (Barnen riskerar att fara illa om deras vistelseort röjs, nekas umgänge med fadern).

Barnets vilja

Hovrättens för Nedre Norrland dom den 14 december 2014 i mål T 685–16 (11-årings vilja delvis beaktad).

Varbergs tingsrätts dom den 23 juni 2016 i mål T 316–15 (13-årig flickas, åldersadekvat, vilja ensamt avgörande).

Svea hovrätts dom den 28 november 2016 i mål T 3660–16 (Barnens vilja, 13,5 respektive 11,5 år, i stort sett avgörande).

Hovrättens för Nedre Norrland dem den 14 december 2016 i mål T 685–16 (Modern får ensam vårdnad, domstolen beaktar 11-årings vilja).

Kontinuitetsprincipen

Svea hovrätts dom den 17 november 2016 i mål T 5569–16 (Kontakt viktigare än kontinuitet och uttalanden om övergående omställningsproblem).

Hovrättens för Övre Norrland dom den 21 december 2016 i mål T 551–16 (Kontinuitetsprincipen avgörande trots andra föräldern lämpligare).

Hovrättens för Nedre Norrland dom den 24 februari 2017 i mål T 489–16 (Kontaktprincipen viktigare än kontinuitetsprincipen).

Svea hovrätts dom den 22 december 2017 i mål T 6958–17 (Fader med ”traditionella värderingar” får ensam vårdnad om 3-åring som bott hos modern hela livet).

Hovrättens för Västra Sverige dom den 21 november 2017 i mål T 3252–17 (Ensam vårdnad till fader, oklara förhållanden hos moder gör kontinuitet mindre viktigt).

Hovrättens över Skåne och Blekings dom den 29 september 2016 i mål T 1184–16 (Fader som inte fått träffa barn – födda 2005 och 2007 – på 18 månader får ensam vårdnad i hovrätten – ”psykisk påfrestning av övergående natur”).

Svea hovrätts dom den 1 mars 2017 i mål T 5561–16 (Hovrätten ändrar dom om boende, sexåring ska få fortsätta bo med sin far).

Göta hovrätts dom den 21 april 2016 i mål T 1075–15 (Riskerar förlora sin far, men moder som saboterat umgänge får ensam vårdnad).

Hovrättens för Nedre Norrland dom den 13 december 2013 i mål T 929–13 (Hovrätten ger far ensam vårdnad om dotter efter åtta år, modern har saboterat umgänget).

Svea hovrätts dom den 14 oktober 2016 i mål T 1812–16 (Far får ensam vårdnad efter nedlagd förundersökning eftersom det ansågs vara bäst för dottern).

Svea hovrätts dom den 22 december 2016 i mål T 2045–16 (Hustrumisshandlare inte olämplig som vårdnadshavare).

Växelvis boende

Göta hovrätts dom den 23 maj 2014 i mål T 3374–13 (Föräldrarnas samarbetsförmåga vid växelvis boende).

Göta hovrätts dom den 18 maj 2016 i mål T 3233–15 (Gemensam vårdnad men inte växelvis boende eftersom särskilt gott samarbete mellan föräldrarna saknas).

Svea hovrätts dom den 29 november 2016 i mål T 4531–16 (Gemensam vårdnad trots förslag i utredningen om ensam, här skäl att höra utredare; tillräckligt god samarbetsförmåga beträffande frågor som typiskt sett har med vårdnaden att göra men ej tillräckligt för växelvis boende).

Svea hovrätts dom den 19 juni 2017 i mål T 6137–16 (Växelvis boende för nioåring med hänsyn till att föräldrarna bor hundratalet meter från varandra, flickans vilja, förslaget i utredningen och föräldrarnas förmåga att samarbeta är särskilt god).

Växelvis boende – Avstånd mellan föräldrarnas boende

Hovrättens för Västra Sverige dom den 5 november 2013 i mål T 1950–13 (Kan tolkas som att det är okej med 35 km mellan föräldrarnas bostäder: det kan visserligen vara ”problematiskt att föräldrarna bor 3,5 mil från varandra men det största hindret…”).

Hovrättens för Västra Sverige dom den 9 december 2015 i mål T 3066–15 (Avståndet mellan föräldrarnas bostäder, 12 km, ansåg tingsrätten vara för långt).

Svea hovrätts dom den 11 oktober 2016 i mål T 4093–16 (Ej tillräckligt gott samarbete mellan föräldrarna, för långt, 58 km, mellan föräldrarnas bostad samt viss hänsyn till 10-årig flickas vilja gjorde att det inte blev växelvis boende).

Göta hovrätts dom den 2 januari 2018 i mål T 2404–17 (30 km mellan föräldrarnas bostäder inte hinder för växelvis boende).

Växelvis boende med särskild reglering

Varbergs tingsrätts dom den 12 januari 2015 i mål T 149–14 (Växelvis boende med reglering av storhelger).

Göteborgs tingsrätts dom den 8 juni 2015 i mål T 3151–15 (Växelvis boende enligt särskilt upprättat, till domen bifogat och i domen fastställt, schema).

Stockholms tingsrätts dom den 3 juni 2015 i mål T 3950–14 (Växelvis boende med detaljerad reglering av skollov m.m.).

Endast verkställbart i domslut – Annat under yrkanden eller skäl

Varbergs tingsrätts dom den 6 februari 2015 i mål T 2708–14 (Insynsfullmakt jämte parternas icke verkställbara överenskommelser under särskild rubrik under yrkanden i domen).

Varbergs tingsrätts dom den 16 februari 2015 i mål T 2823–13 (Insynsfullmakt under särskild rubrik under yrkanden i domen).

Varbergs tingsrätts dom den 30 maj 2017 i mål T 1091–15 (Stadfästelse av överenskommelse med verkställbart i domslutet och i övrigt domskäl eller under yrkanden).

Processrätt

Varbergs tingsrätts dom den 10 maj 2017 i mål T 1033–17 (Avvisning av frågor om beslutanderätt och skolval).

Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 12 februari 2015 i mål T 85–14 (Ej ersättning till sakkunnig som kritiserat utredning).

Högsta domstolens beslut den 11 oktober 2017 i mål Ö 3541–17 (Prövningstillstånd i hovrätten borde ha prövat vårdnadsmål – påstådda brister stöds inte av redovisade uppgifter).

Ensam vårdnad under bestående äktenskap

Göta hovrätts beslut den 13 juni 2013 i mål T 124–13 (Lagstiftningen om vårdnad bygger på principen att föräldrar som är gifta med varandra ska ha gemensam vårdnad om sina barn. Inom ramen för ett bestående äktenskap kan en förälder därför inte få till stånd en dom på ändrad vårdnad).

Hovrättens över Skåne och Blekinge beslut den 16 juli 2014 i ärendet Ö 810–14 (Fastställer Helsingborgs tingsrätts dom T 76-14 som avvisade yrkandet. ”Det synes saknas praxis på området. Tingsrätten ansluter sig till doktrin att om ensam vårdnad inte får föras under äktenskap”).

Hovrättens för Nedre Norrland beslut den 11 november 2011 i mål T 1208–16 (Det är endast möjligt att slutligt besluta om ensam vårdnad i ett bestående äktenskap när den ena föräldern vid utövande av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen (FB 6:7) och när den föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden (FB6:8a)).

Läs vidare

Gemensam Vårdnad

Vilka förutsättningar krävs för gemensam vårdnad? I praktiken krävs att…

Informationssamtal

Vad innebär informationssamtal hos familjerätten? Enligt nya regler ska föräldrar…

Gemensamt Ansvar

Föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar Föräldrabalkens reglering har ändrats…

Obligatoriska informationssamtal

Obligatoriska informationssamtal från 1 januari 2022 Syftet med informationssamtalen är…