Vad gäller för barns umgänge?

Barnet har rätt till umgänge och det är barnets behov av umgänge som är avgörande.

Person matar barn

Barns umgänge

Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses. Den som är boendeförälder har ett uttryckligt ansvar för att barnets behov av umgänge blir tillgodosett.

Om en förälder utan godtagbar anledning flyttar långt bort eller motarbetar umgänget, kan det utgöra skäl att ändra barnets vårdnad eller boende.

När är umgänge inte bäst för barnet?

Om inte förekommit något umgänge alls eller om barnet vid mogen ålder motsätter sig umgänget.

Om förälder gjort sig skyldig till våld eller övergrepp mot barnet eller den andra föräldern så kan umgänge vara olämpligt för barnet. Frågan om umgänge blir alltid beroende av en individuell prövning med utgångspunkt i vad som är bäst för just det barnet.

Det finns barnpsykologisk expertis som hävdar att en kontakt med en förälder alltid är bättre så att barnet ska få orealistiska drömmar och fantasier om den föräldern. I dessa fall brukar umgänge ske via socialtjänsten jämt e med korta och glesa umgängen under betryggande former för barnet.

Reglerna utgår från att boendeförälder har ett ansvar för att underlätta för barnet och uppmuntra det att träffa den andra föräldern. Om en förälder utan godtagbara skäl motarbetar ett umgänge kan detta vara ett tecken på att vårdnaden eller boendet kan behöva ändras.

I socialtjänsten har även ett övergripande ansvar att tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas när det kommer till barnets umgänge. Du som förälder har rätt att vid behov få stödinsatser från kommunen när det kommer till umgänge. Socialtjänsten ska stödja och hjälpa så väl barn som föräldrar för att möjliggöra umgänge.

Hur bedöms umgängesfrågor?

Föräldrarna kan som regel alltid komma överens om umgänge. I annat fall får domstol avgöra umgänget och domstolen är inte heller bunden av parternas överenskommelse i umgängesfrågor eller parternas yrkanden.

Domstolen ska vid bedömningen av frågor om umgänge särskilt fästa avseende

 • vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa
 • barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna
 • barnets vilja

Om förälder inte utnyttjar ett fastställt umgänge kan det bli aktuellt att upphäva ett förordnande om umgänge.

Andra faktorer som har betydelse är:

 • barnets ålder och mognadsgrad
 • barnets anknytning till umgängesföräldern, det måste finnas god känslomässig anknytning mellan barnet och föräldern
 • föräldrarnas förhållande till varandra

Vad gäller för små barn och umgängestvister?

Barn, upp till tre år, behöver rutiner, lugn och stabilitet. De har inte internaliserat föräldrarna, det vill säga har en bra inre minnesbild av föräldrarna, behöver en ganska tät kontakt för att bilden av den förälder de inte bor hos ska finnas kvar. Generellt ska barn, upp till 1–1,5 år, ha umgänge ofta men under korta tider under dagtid. Därefter kan det bli fråga om umgänge med en eller två nätter till exempel en helg. Även här är varje barn unikt och omständigheterna kan motivera andra lösningar. Längre tids boende används normalt med försiktighet.

Avgörande är alltid barnets bästa och alla barn bedöms individuellt.

I praktiken blir barnets ålder och mognadsgrad avgörande för umgängets omfattning. Även om den känslomässiga kontakten med umgängesföräldern är viktigt så uppvägs det som regel av stabiliteten i boendet hos boendeföräldern.

Andra viktiga faktorer som påverkar är:

 • föräldrarnas konflikt och hur den påverkar barnet
 • möjligheten till umgänge med syskon

Kan domstolen begränsa umgänget?

Reglerna utgår från att föräldrar i så stor utsträckning ska komma överens om hur umgänget ska utformas. Det går inte tvinga en förälder till umgänge. Det går inte heller (generellt) att tvinga barn till umgänge och det går alltid att justera umgänget med hänvisning till barnets bästa. Domstolen kan med andra ord så väl bestämma om utökning som begränsning av umgänget med hänvisning till ditt barns bästa.

Bra att veta för dig som vill vara umgängesförälder

 • Du har alltid rätt att framställa krav på umgänge.
 • Du och boendeföräldern har ett gemensamt ansvar för att umgänget ska tillgodoses.
 • Du har rätt att få information som underlättar din umgängeskontakt.
 • Om du har ett beslut på umgänge som inte följs, kan du ansöka om verkställighet. Verkställighet innebär att du begär att avtalet, beslutet eller domen om vårdnad, umgänge eller överlämnande av barn ska genomföras.

Tips att tänka på vid umgängestvister

 • Barnet har rätt till umgänge och föräldrabalken anger att det ”ska” vara umgänge
 • Umgänget vägs mot risken att barnet ska fara illa, den risken måste vara konkret och påtaglig för att begränsa umgänget.

Vi kan hjälpa till

Vi hjälper dig med argumentation kring ditt barns bästa. Du får del av vår mer än 20 åriga erfarenhet av rättsliga processer i vårdnadsmål. Vi har en erfarenhetsbank med mer än 500 avgjorda vårdnadsmål. Hos oss träffar du en alltid en erfaren familjejurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

Vi möter dig på ett sätt som passar dig

Du väljer vad som passar dig bäst. Vi kan alltid träffa dig på vårt kontor eller ha ett telefon- eller videomöte.

Läs vidare

Äktenskap och skilsmässa

Vad händer vid äktenskapsskillnad? Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Regler Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Reglerna om…

Arv och dödsfall

Behöver du hjälp med arv och testamente? Vi är inriktade på tvister som rör successionsrätt. Successionsrätten innefattar arv, testamente och boutredning. Vi biträder kring hur…

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad Som regel handlar det om föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet oavsett om…

Domstolsprövning

Familjemål i domstol I familjemål disponerar parterna som regel inte fullt ut över processen. Domstolen har en skyldighet vad gäller utredningen och avgörandet, oavsett vad…

Finansiering

Finansiering I vissa fall kan du ha rätt till finansiering av rättshjälp. Läs mer här. Arvode Vi tillämpar 25 § i vägledande regler för god…

Underhåll till barn

Underhållsskyldighet Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.  Vad gäller…