Vad gäller för barns boende?

Det handlar om barnets faktiska bosättning. Beslutanderätten kring barnets regleras genom vårdnaden. Domstol kan besluta vart ditt barn ska bo.

Bebis i ett hem kollar på låda med böcker

Hos vem av föräldrarna ska barnet bo?

Om du begär ensam vårdnad så innefattar det även boendet hos dig. Om du får ensam vårdnad så kan domstolen inte samtidigt besluta om boende. Vid ensam vårdnad beslutar du som vårdnadshavare om ditt barns boende.

Om det är gemensam vårdnad kan domstolen besluta om ditt barns boende. Barnet ska bo hos den förälder som är lämpligast som boendeförälder med beaktande av barnets vilja (efter barnets ålder och mognad).

Vem är lämpligast som boendeförälder?

Domstolen beaktar barnets bästa när den bedömer vem som är lämpligast som boendeförälder. Det innebär att följande faktorer har betydelse:

 • Barn behöver omvårdnad och skydd.
 • Barn behöver människor som de kan ta emot kärlek av och ge kärlek till.
 • Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar.
 • Barn behöver utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans.
 • Barn behöver föräldrars hjälp med att sätta gränser för sitt handlande.
 • Barn måste få känna att de behövs och att de får ta ansvar.
 • Barn behöver få påverka sin situation.
 • Barn behöver efter hand frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna.
 • Barn har behov av samhörighet med båda föräldrarna även om dessa är i konflikt med varandra.
 • Barnet behöver näring och undvika risker för sin hälsa.
 • Barnets behöver tillsyn och inte utsätts för fara för sin hälsa och utveckling
 • Barn har behov av människor som de kan ta emot kärlek av och ge kärlek till.
 • Barn har behov av respekt och erkännande.

När domstolen bestämmer

När domstolen bestämmer vem som är lämpligast som boendeförälder så har följande särskild betydelse:

 • Din allmänna lämplighet som förälder,
 • Din förmåga att sätta barnets behov främst
 • Din förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet
 • Risken att barnet eller annan familjemedlem utsätts för hot eller våld
 • Risken för barnet vid missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom.
 • Risken för barnet på grund av föräldrarnas konflikter.
 • Risken för undanhållande av barnet från den andra föräldern
 • Risken att förälder påverkar barnet att inte vilja ha kontakt med den andra föräldern.
 • Förälder som inte vill ha någon kontakt med den andra föräldern eller som gör sig okontaktbar för den andra föräldern.
 • Egenmäktighet med barn.
 • Barnets behov av båda sina föräldrar (kontaktprincipen).
 • Barnets rätt att komma till tals och barnets egen vilja.
 • Barnets behov av stabilitet och kontinuitet (kontinuitetsprincipen)

Du behöver argumentera för följande:

 • Din lämplighet som förälder.
 • Din förmåga att sätta barnets behov främst
 • Din förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet
 • Argumentera kring risk- och skyddsfaktorer som rör förekomst om våld, konflikter, missbruk eller liknande.
 • Barnets behov av båda sina föräldrar (kontaktprincipen).
 • Barnets rätt att komma till tals och barnets egen vilja.
 • Barnets behov av stabilitet och kontinuitet (kontinuitetsprincipen)

Vad gäller vid växelvis boende?

Växelvis boende anses ge ett barn en naturlig vardagskontakt med båda föräldrarna. En grundläggande förutsättning för växelvis boende är att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. I förarbetena anges: ”att föräldrarna ska kunna samarbeta, vara flexibla och öppna för att förändra boendeförhållandet om barnets situation eller behov förändras, barnet själv bör vilja bo växelvis och trivas med att ha två hem, bostäderna bör ligga någorlunda nära varandra samt, båda föräldrarna bör ta ansvar för och ställa upp på barnet i förhållande till skola och fritidsaktiviteter. Det är också viktigt att barnet känner att det har en självklar tillhörighet till båda föräldrarnas familjer och en egen plats i respektive bostad”.

Växelvis boende kräver med andra ord att föräldrarna visar en ömsesidig respekt gentemot varandra, har omfattande kontakter där man kan vara flexibel med ett gott samarbete mellan föräldrarna. Därmed är växelvis boende inte lämplig om föräldrarna har konflikter med förmåga att inte sätta barnets bästa främst.

När är växelvis boende olämpligt?

 • Om det finns konflikter som blir drabbande för barnet. Föräldrar måste kunna upprätthålla en konfliktfri zon runt sina barn. 
 • Om barnet det blir långa resvägar för barnet till förskola och skola. Barnet kan inte gå på två olika förskolor eller skolar, barnet måste kunna upprätthålla kamratkontakter och fritidsaktiviteter oberoende av hos vem av föräldrarna barnet bor hos. 
 • Konflikter mellan föräldrarna, långa avstånd mellan bostäderna talar som regel emot ett växelvis boende.
 • Om våld har förekommit mot förälder ska barnets inte bo växelvis.
 • Om förälder har ett missbruk, psykiska ohälsa eller annan ohälsa så bör boendet särskilt utredas.
 • Om det föreligger våld och hot, sexuella övergrepp och gränsöverskridande sexuella beteenden, så ska barnet inte bo växelvis.
 • Om den ena föräldern saboterat barnets umgänge med den andre förälder så bör inte heller boendet vara växelvis. 
 • Om det föreligger skyddsbehov kring barnet eller om det finns konflikt kring nya partners och familjebildningar så kan växelvis boende vara olämpligt.

Vilka konflikter mellan föräldrarna hindrar inte ett växelvis boende?

Intressekonflikter mellan föräldrar handlar som regel om tid och pengar. Lagens utgångspunkt är då gemensam vårdnad, samarbetssamtal, samförståndslösning, medling. Vid intressekonflikter blir det som regel fråga om kompromisslösning, eftersom inte någon av föräldrarna antas vara villiga att riskera att förlora.

Intressekonflikter hänförs frågor som rör:

 • föräldrars tid med barnet,
 • barnets boende,
 • föräldrarnas boende,
 • semesterplanering,
 • hämtning och lämning av barn,
 • ekonomi,
 • tillgång till information om barnet.

Vilka konflikter mellan föräldrarna utgör hinder för växelvis boende? Värdekonflikter mellan föräldrar handlar om föräldrars möjlighet att kunna skydda sina barn. I dessa konflikter är utgångspunkten en riskbedömning och domstolsavgörande.

Till värdekonflikter hänförs frågor som rör:

 • barnets skolgång,
 • barnets hälsa,
 • religiösa skillnader,
 • kulturella skillnader,
 • skillnad i synen på uppfostran,
 • föräldrars missbruk eller hälsa
 • våld eller hot,
 • barnets skyddsbehov
 • konflikt kring nya partners och familjebildningar kan utgöras av både intresse- och värdekonflikt.

Bra att veta för dig som vill vara boendeförälder

Du måste bättre kunna tillgodose ditt barns behov som rör frågor kring:

 • skolgång och utbildning,
 • hälsa och utveckling,
 • religiösa skillnader,
 • kulturella skillnader,
 • skillnad i synen på uppfostran,

Konflikter som rör tid och pengar utgör normalt ingen grund för ändring av ett barns boende. Detsamma gäller frågor rörande boende, semesterplanering, hämtning och lämning av barn, ekonomi och tillgång till information om barnet.

Familjerätten och domstolen vill åstadkomma att du och den andre föräldern tar ett gemensamt ansvar och hittar samförståndslösningar. Om du inte har boendet idag, så har du som regel förklaringsbördan för var som blir bättre om ditt barn bor hos dig eller ska bo växelvis.

I praktiken är den samlevande kärnfamilj normen och reglerna utgår inte från hur en familj ska organiseras där barnets föräldrar inte längre lever tillsammans. Reglerna utgår från en modell där växelvis boende eftersträvas så länge båda föräldrarna objektivt kan anses som lämpliga boendeföräldrar. Ett återkommande problem för många föräldrar är att familjerätten och domstolar inte talar samma språk som föräldern.

När du vill ha boendet har du bevisbördan för att boendet är förenlig med barnets bästa. Vidare tillkommer att bevisvärderingen kompliceras av att barnets bästa (i) måste tolkas i ditt enskilda fall och (ii) därefter bevisas att du är lämpligare som boendeförälder.

Begreppet barnets bästa innehar inte några absoluta bedömningskriterier utan domstolen kommer i ditt enskilda fall göra en helhetsbedömning. Utgången i ett mål om boende är i praktiken beroende av tolkningen av rättsfrågan barnets bästa vilket ställer krav på dina argument för att vara boendeförälder.

Tips att tänka på vid boendetvister om barn

En advokat, biträdande jurist eller familjejurist bör ha särskild erfarenhet av familjemål. Det gäller särskilt mål där det förekommer påståenden om allvarligt våld och hot i familjen inklusive hedersrelaterat våld, allvarlig psykisk sjukdom i familjen, barn med allvarliga funktionshinder, stor risk för bortförande av barn och hög konfliktnivå mellan parterna och upprepade anmälningar och processer. Ett riktmärke är erfarenhet av 100 vårdnadsmål.

Utredningen är det viktigaste underlaget. Det är viktigt att du alltid betonar vad som är unikt i ditt fall och vad som motiverar ditt ställningstagande.

Det enklaste för tingsrätten är att följa utredningens rekommendationer. Det sker i drygt 80 % av fallen. Om utredningen anger en rekommendation som inte överensstämmer med din bedömning. Då måste du argumentera kring att utredningen felaktigt bedömt ditt barns bästa.

Om utredningen är det viktigaste underlaget så är din trovärdighet central. Om tingsrätten ska beakta dina uppgifter måste dina uppgifter bedömas som tillförlitliga och trovärdiga. Domare – till skillnad från familjerätten – tar ständigt ställning till sådana frågor. Därför kan utredningens bedömning skilja sig från utredningens bedömning eftersom dina uppgifter värderas annorlunda av tingsrätten.

Vi kan hjälpa till

Vi hjälper dig med argumentation kring ditt barns bästa. Du får del av vår mer än 20 åriga erfarenhet av rättsliga processer i vårdnadsmål. Vi har en erfarenhetsbank med mer än 500 avgjorda vårdnadsmål. Hos oss träffar du en alltid en erfaren familjejurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

Vi möter dig på ett sätt som passar dig

Du väljer vad som passar dig bäst. Vi kan alltid träffa dig på vårt kontor eller ha ett telefon- eller videomöte.

Läs vidare

Äktenskap och skilsmässa

Vad händer vid äktenskapsskillnad? Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Regler Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Reglerna om…

Arv och dödsfall

Behöver du hjälp med arv och testamente? Vi är inriktade på tvister som rör successionsrätt. Successionsrätten innefattar arv, testamente och boutredning. Vi biträder kring hur…

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad Som regel handlar det om föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet oavsett om…

Domstolsprövning

Familjemål i domstol I familjemål disponerar parterna som regel inte fullt ut över processen. Domstolen har en skyldighet vad gäller utredningen och avgörandet, oavsett vad…

Finansiering

Finansiering I vissa fall kan du ha rätt till finansiering av rättshjälp. Läs mer här. Arvode Vi tillämpar 25 § i vägledande regler för god…

Underhåll till barn

Underhållsskyldighet Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.  Vad gäller…