Levin Juristbyrå

Jurist Norrköping & Linköping

Ett av våra kärnområden är familjerättslig tvistelösning med särskild inriktning mot barns vårdnad, boende och umgänge. Vi företräder regelbundet såväl mammor som pappor i tingsrätten och i förvaltningsrätten. Vi kan kopplas in före processerna för att analysera förutsättningarna t.ex. för ensam vårdnad eller gemensam vårdnad.

Du kan alltid ställa en fråga som rör ditt barns vårdnad, boende eller umgänge, använd vårt formulär. Vi kan även rekommendera advokat Norrköping som passar just ditt ärende.

Notarius Publicus Mottagning sker alltid efter tidsbeställning per telefon – 011-12 49 99 eller 013-470 11 70

Gemensam eller ensam vårdnad?

Avgörande är som regel föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Det är till nackdel för barnet om en förälder genomgående och för att obstruera motsätter sig den andra förälderns initiativ. Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna konflikten, färgar detta omvårdnaden om barnet. Gemensam vårdnad bör i sådana fall inte få användas som ett medel för att ”tvinga” föräldrarna att samarbeta. Gemensam vårdnad kan alltså vara oförenlig med barnets bästa även om konflikten mellan föräldrarna inte kan sägas vara så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta.

Vad som är barnets bästa bör i varje enskilt fall bestämmas utifrån en bedömning av de individuella förhållandena, och någon presumtion för eller mot gemensam vårdnad bör inte gälla. Att döma till gemensam vårdnad mot en förälders vilja ska användas med stor försiktighet och lyhördhet.

Omständigheter som har betydelse vid bedömningen av vårdnaden är förmågan att ta gemensamt ansvar som föräldrar för barnet, samarbetssvårigheter, bristande föräldraförmåga, våld och hot mot föräldern eller barn, förälder som motarbetar umgänge, förälders missbruk, barnets inställning, psykisk ohälsa, kontinuitetsprincipen, sexuella övergrepp samt risk för bortförande av barnet.

I ett fall där en förälder utsätter barnet eller någon annan i familjen för våld, övergrepp eller annan kränkande behandling är det som regel bäst för barnet att den föräldern inte får någon del i vårdnaden.

Vårdnad

Vi har erfarenhet av konflikter som rör • barnets skolgång, • barnets hälsa, • religiösa skillnader, • kulturella skillnader, • skillnad i synen på uppfostran, • föräldrars missbruk eller hälsa • våld eller hot, • barnets skyddsbehov • konflikt kring nya partners och familjebildningar.

Boende

Vi har erfarenhet av konflikter som handlar om; – föräldrars tid med barnet, – barnets boende, – föräldrarnas boende, – semesterplanering, – hämtning och lämning av barn, – ekonomi, – tillgång till information om barnet.

Det handlar som regel om val av boendeförälder och lämplighet som boendeförälder.

Umgänge

Domstolar tillämpar presumtionen att det är bra för barn att ha nära kontakt med båda sina föräldrar.

Bland annat bär den förälder som påstår att det föreligger en risk för barnet bevisbördan. Det innebär att föräldern ska kunna visa att det är sannolikt att barnet löper risk för framtida men/skada vid en fortsatt kontakt med den andra föräldern. Om inte detta kan bevisas kan inte barnets kontakt med den anklagade föräldern begränsas utan vidare.

Behöver du advokat i Linköping eller Norrköping?

I rättegångsbalken finns regler om advokater och syftet är att tillgodose allmänhetens behov av kvalificerade ombud vid domstolar och myndigheter. I Sverige finns inget tvång att använda advokat eller ombud i en domstol. Det finns inte heller något monopol för advokater när det gäller uppgifter som rättegångsbiträden eller ombud. Dock är advokaten en viktig aktör inom rättegångsprocesser, särskilt inom konkurser och brottmål. I Sverige finns ett advokatsamfund som tillvaratar advokatens yrkesintressen och utöver tillsyn över advokatens verksamhet.

Enligt rättshjälpslagen har advokater ett företräde när det gäller förordnanden som rättshjälpsbiträden vilket även gäller inom rättsskyddsförsäkringar. I rättegångsbalken finns särskilda regler som skyddar förhållandet mellan advokat och klient.

En advokat har bl.a. avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till domarämbete, genomgått för advokatverksamhet praktisk och teoretisk utbildning, ha gjort sig känd för redbarhet samt i övrigt vara lämplig att utöva advokatverksamhet. Det medför krav på ordentlighet och gott omdöme samt att advokat intar en ekonomiskt oberoende ställning.

För dig som vill ha hjälp av en jurist i Norrköping och Linköping finns vi på Levin Juristbyrå att tillgå för rådgivning och för att få hjälp med rättsprocessen. När det gäller advokater så hittar du dem på Advokatsamfundets hemsida

Mottagning Norrköping

Levin Juristbyrå
Garvaregatan 18 B
602 21 Norrköping
Telefon: 011-12 49 99

Hitta hit

Mottagning Linköping

Levin Juristbyrå
Repslagaregatan 5
582 22 Linköping
Telefon: 013-470 11 70

Hitta hit

Fri telefonrådgivning vid vårdnadsmål

Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar eller frågor, vi erbjuder 15 minuter fri telefonrådgivning. Vi ger dig vägledning och berättar även hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig. Första kontakten är gratis vid vårdnadsmål.

Telefonnummer: 011-12 49 99

Translate »
Ställ en fråga till våra jurister!
Skicka
Skicka