Behöver du hjälp med domstolstvister?

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten. Det kallas då för ett tvistemål. En vanlig typ är familjetvister. 

Person sitter i domstol framför jury

Process i domstol

Vi hjälper dig i olika stadier i processen med särskilt fokus på förhandlingen och komma överens. Vi arbetar praktiskt för att få bästa möjliga framgång och utfall i en förlikningsförhandling. Stor vikt lägger vi alltid läggas på förhandlingen under såväl före som under huvudförhandling. Särskilt frågor som bör uppmärksammas är grunden för talan och bevisningen.

Vad bör du tänka på?

Hur påverkar de processuella reglerna i rättegångsbalken ditt agerande vid dess utformning av talan samt, när det gäller domstolen, hur den ska respektive bör agera genom formell och materiell processledning.

Vilken skyldighet har domstolen att utreda yrkanden, grunder och bevisning? Hur kan detta användas? Hur kan domstolen förfara för att tillgodose dessa krav och hur kan du i din tur agera för att på bästa sätt tillgodose din talan och ditt intresse.

Innan du påbörjar processen

Innan du påbörjar en process i domstol bör du alltid överväga vilka kostnadsrisker som finns och vilket är det sannolika utfall vid en domstolsprövning. Därefter kan vi biträda strategi, positionering och förberedelser inför tvisten. En viktig fråga är arbetet mellan dig och oss som måste präglas av förtroende. Hur ska vi vara tillgängliga under process, hur ska vi agera gentemot motparten för att vara effektiva och öka chanserna till måluppfyllelse? Vad kan vi göra för att övertyga domstolen vid huvudförhandling? Hur genomförs effektiva förhör och hur ska vi lägga upp pläderingen för att bästa gagna din talan? I samband med en process går vi igenom avtal för rättegångskostnader och vilka argument ska brukas gentemot domstolen.

Myndighetsbeslut

Den som är missnöjd med ett myndighetsbeslut kan i de flesta fall överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du får överklaga beslutet om det angår dig och om beslutet gått dig emot.

Läs vidare

Affärsjuridik

Vi hjälper till med hantering av affärsjuridiska frågor I företag som har egna jurister underlättas samarbetet jurist/affärsman genom att juristen som anställd redan från början…

Familjerätt

Specialister på familjerätt Ett av våra kärnområden är familjerättslig tvistelösning med särskild inriktning mot barns vårdnad, boende och umgänge. Vi företräder regelbundet såväl mammor som…

Fastighetsrätt

Hur fungerar fastighetsrätt? Vi kan hjälpa dig med många olika delar när det kommer till fastighetsrätt. Läs mer här nedan, välkommen! Fastighets- och bostadsjuridik Fel…

Juridiskt biträde norrköping & linköping

Juridiskt biträde I rättegångsbalken finns regler om advokater och syftet är att tillgodose allmänhetens behov av kvalificerade ombud vid domstolar och myndigheter. I Sverige finns…

Notarius publicus

Notarius Publicus Länsstyrelsen utser så kallade Notarius Publicus som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin…