Notarius Publicus

Länsstyrelsen utser så kallade Notarius Publicus som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och motsvarar en ”offentlig sekreterare”.

Kulspetspenna skriver på papper

Vad gör en Notarius Publicus?

Notarius publicus skall inom sitt verksamhetsområde vidare gå allmänheten till handa med att:

 1. bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar,
 2. närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts,
 3. kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar,
 4. efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
 5. ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
 6. bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Han får också bestyrka översättningar i den mån hans språkkunskaper medger det. Mottagning sker alltid efter tidsbeställning per telefon.

Vilka dokument måste notarius publicus första bestyrka innan de kan legaliseras?

 • kopia, som saknar namnunderskrift i original
 • handling utfärdad av privatperson
 • fullmakter
 • betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor
 • faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan även bestyrkas av handelskammaren)
 • handlingar från banker, advokater, privata företag
 • handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv
 • vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (svenska kyrkan, utländska trossamfund i Sverige)
 • handling som är översatt av en översättare som inte är auktoriserad av Kammarkollegiet.

Bestyrkande av kopia

Notarius Publicus kan bestyrka en rad olika slags handlingar.

Ett av de vanligaste uppdragen är bestyrkande av kopior (vidimering), vanligen kopior av pass eller betyg inför studier eller arbete utomlands.

Behöver du en bestyrkt kopia måste du visa upp originalhandlingen.

Kan Notarius Publicus översätta handlingar?

Nej, vi översätter inga handlingar. Översättningar ska göras av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet. En förteckning över auktoriserade translatorer finns på Kammarkollegiets webbplats.

Vad är en apostille?

Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur på den är äkta. När en handling försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga att inget ytterligare godkännande/legalisering krävs. En förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns på Haag-konferensens webbplats.

Vem får utfärda apostille?

Notarius publicus och biträdande notarius publicus är behöriga att utfärda intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (apostille).

Notarius publicus får inte utföra sådant som är förbehållet en myndighet, och som är otillbörligt eller lätt kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt i reklam eller annat sammanhang.

Hur gör jag och vad kostar det?

Varje stämpel, det vill säga varje namnteckning jämte sigill/stämpel på en handling som ska intygas, kostar 400 kronor. Varje apostille kostar 500 kr per handling.

Namnteckningar som ska bestyrkas ska göras på plats och personligen mot uppvisande av passhandling eller identitetskort.

Det finns två sätt att få handlingar bestyrka med apostille, i vår expedition eller via post. Notarius publicus intyg och apostille görs medan du väntar. Vid besök på expeditionen betalas avgiften på plats genom att Swisha eller kontant.

Om handlingar skickas med post, är adressen:

Levin Juristbyrå
Notarius Publicus
Box 7057
600 07 Norrköping

Kom ihåg att ange ditt namn, din adress och eventuellt mobilnummer. En stämpel eller apostille göras på engelska. Handlingar returneras endast till mottagare i Sverige, handläggningen via post tar ca 1 vecka.

Observera att du måste skicka med ett frankerat svarskuvert med din adress, du ska även betala i förskott genom att Swisha där du anger ditt namn som referens. Handlingen returneras efter mottagen betalning.

Vad är giltig legitimation?

Levin Juristbyrå hjälper dig i Norrköping och Linköping som söker hjälp från en Notarius Publicus! Vi tar emot uppdrag av de flesta storlekar och finns att besöka både på kontor i Linköping och Norrköping. Du måste alltid boka tid per telefon 011-12 49 99 eller 013-470 11 70.

Vi accepterar svenska och utländska pass, svenskt körkort, samt svenska SIS-märkta ID-kort. ID-handlingen måste vara giltig. Vi accepterar således inte utländska ID-kort, körkort eller liknande.

Vad är legaliseringar och notarisering?

En legalisering är en stämpel från UD (Utrikesdepartementet) som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta.

En legalisering innebär att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering säger alltså ingenting om innehållet i handlingen.

I regel skall en handling som legaliseras först notariseras (bestyrkas) av Notarius Publicus.

Historik

Även om notariatinstitutionen inte infördes i sin helhet i Sverige, utsågs tidigt notarius publicus i de större städerna för att verkställa protester. Redan i författningar från 1600-talet nämns notarius publicus, och 1661 fastställdes en taxa för ”notarius publicus attester och protester”. Växelstadgan av 21 januari 1748 stadgade uttryckligen, att alla protester på växelbrev borde ske och upprättas genom en notarius publicus, om en sådan fanns på orten, och senare växellag innehöll föreskrifter om verkställande av protest genom notarius publicus.

Med anledning av riksdagens begäran om utarbetande av en lag, som skulle reglera notarius publicusbefattningen och dess omfattning, utfärdades 6 oktober 1882 en stadga angående notarius publicus. Enligt denna stadga skulle notarius publicus, efter att ha anlitats för detta, verkställa protester och att, då inte andra ämbetssysslor förhindrar detta, på begäran bevittna underskrifter, bestyrka riktigheten av översättningar och avskrifter samt närvara vid utlottningar av obligationer och sådana besiktningar som omnämnd i Sjölagen. Notarius publicus tjänsterum skulle under viss tid varje söckendag vara tillgängligt för allmänheten. Notarius publicusbefattningen kunde i stad vara förenad med tjänst i rådstugurätt eller magistrat.

Läs vidare

Affärsjuridik

Vi hjälper till med hantering av affärsjuridiska frågor I företag som har egna jurister underlättas samarbetet jurist/affärsman genom att juristen som anställd redan från början…

Familjerätt

Specialister på familjerätt Ett av våra kärnområden är familjerättslig tvistelösning med särskild inriktning mot barns vårdnad, boende och umgänge. Vi företräder regelbundet såväl mammor som…

Fastighetsrätt

Hur fungerar fastighetsrätt? Vi kan hjälpa dig med många olika delar när det kommer till fastighetsrätt. Läs mer här nedan, välkommen! Fastighets- och bostadsjuridik Fel…

Juridiskt biträde norrköping & linköping

Juridiskt biträde I rättegångsbalken finns regler om advokater och syftet är att tillgodose allmänhetens behov av kvalificerade ombud vid domstolar och myndigheter. I Sverige finns…

Tvister i domstol

Behöver du hjälp med domstolstvister? Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten.…