Hur fungerar fastighetsrätt?

Vi kan hjälpa dig med många olika delar när det kommer till fastighetsrätt. Läs mer här nedan, välkommen!

Hus i solnedgången på en öppen mark omgiven av granar och berg

Fastighets- och bostadsjuridik

Fel i fastighet och bostadsrätt

Säljaren ansvarar för dolda fel där köparens undersökningsplikt kontra säljarens upplysningsplikt har en avgörande betydelse. I princip föreligger fel om inte fastigheten eller bostadsrätten stämmer överens med avtalet eller avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Säljaren har även ett felansvar för försummelse eller om fastigheten eller bostadsrätten avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Med andra ord skall du alltid kontrollera med oss om du upptäcker något fel t.ex. fukt- eller mögelskador, arbeten som inte är fackmässigt utförda eller brister som avviker från normal beskaffenhet.

Nyttjanderättsavtal och servitut

Vi hjälper till med alla frågor som rör nyttjanderätt t.ex. hyresavtal, arrendeavtal och servitut.

Småhusentreprenad

Tvister om småhusentreprenad

Har du frågor om hur avtalet skall tolkas och tillämpas t.ex. i fråga om pris, ansvarighet för uppkomna fel och brister? Utgångspunkten är som regel ett felansvar om inte arbetsresultatet stämmer överens med avtalet eller enligt reglerna om fackmässighet i fråga om arbetets utförande eller använt material. Vi hanterar även reklamationsfrågor och frågor kring förseningsavgifter, viten och ekonomisk skada.

Småhusentreprenad jurist

Skadestånd förekommer om tjänsten är felaktig eller för sent utförd under förutsättning att inte någon ansvarsfrihetsgrund kan visas. Skadestånd ska ersätta ekonomisk förlust och där uppkommer frågan om vilka kostnader som kan ersättas och jämkning av skadestånd antingen på grund av medvållande eller att skadorna inte begränsats.

I konsumententreprenader gäller en särskild bevisbörda där konsumenten påstående gäller i fråga om arbetets omfattning, priset eller grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt.

Samäganderättsavtal

En samäganderätt kan uppstå på en mängd olika sätt och vi kan biträde dig i alla frågor som rör samägande t.ex. få tillstånd av en försäljning av egendom på offentlig auktion eller fastställa att samäganderätt föreligger samt förordna om egendomens försäljning.

I upprättar även avtal som rör samägande t.ex. i samband med bodelning under bestående äktenskap eller med anledning av äktenskapsskillnad eller arvskiften.

Vi har särskild erfarenhet rörande frågor kring dold samäganderätt mellan makar och sambor. Det rör sig om fall där t.ex. egendom inköps för gemensamt bruk av den ena maken/sambon med bidrag från den andra. Dold samäganderätt kan även förekomma som en underförstådd överenskommelse mellan två parter t.ex. i samband med ett köp där endast en av köparna utåt sett framstår som köpare för att skydda egendomen.

Servitutsavtal

Vi hjälper till med alla typer av servitut som gäller såväl en rättighet t.ex. rätt att nyttja en väg, en brunn, en avloppsledning eller en brygga eller där någon avstår från en rättighet t.ex. att plantera träd inom ett visst område för att inte förstöra grannens utsikt. Vi biträder med skriftliga överenskommelser (avtalsservitut) och officialservitut.

Vi har särskilt erfarenhet av muntliga servitut som är ingångna innan den 1 januari 1972 som rör bevisfrågor kring servitutet t.ex. rörande brunn, brygga, underjordisk avloppsledning, planering av träd, uppförande av staket eller avgränsningar, uppförande av byggnad, återställande av mark, nyttjande av byggnad eller anläggning, snöröjning eller hålla efter buskar och träd.

Läs vidare

Affärsjuridik

Vi hjälper till med hantering av affärsjuridiska frågor I företag som har egna jurister underlättas samarbetet jurist/affärsman genom att juristen som anställd redan från början…

Familjerätt

Specialister på familjerätt Ett av våra kärnområden är familjerättslig tvistelösning med särskild inriktning mot barns vårdnad, boende och umgänge. Vi företräder regelbundet såväl mammor som…

Juridiskt biträde norrköping & linköping

Juridiskt biträde I rättegångsbalken finns regler om advokater och syftet är att tillgodose allmänhetens behov av kvalificerade ombud vid domstolar och myndigheter. I Sverige finns…

Notarius publicus

Notarius Publicus Länsstyrelsen utser så kallade Notarius Publicus som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin…

Tvister i domstol

Behöver du hjälp med domstolstvister? Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten.…