Gemensam Vårdnad

Domstolens kan upplösa gemensam vårdnad och bestämma ensam vårdnad eller låta den gemensamma vårdnaden fortsätta. Domstolens prövning sker alltid efter vad som är bäst för barnet.

Ben/skor på en person och ett barn utomhus

Om gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad bör inte få användas som ett medel för att ”tvinga” föräldrarna att samarbeta. 

Gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa även om konflikten mellan föräldrarna inte är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta.

Gemensam vårdnad vem bestämmer?

Vid gemensam vårdnad är det gemensam bestämmanderätt. 

Det innebär ett gemensamt ansvar i barnets personliga angelägenheter i frågor angående fritid, ekonomi, utbildning, religion och hälso- och sjukvård.

 

När det är gemensam vårdnad så ska vårdnadshavarande (föräldrarna) i princip fatta alla beslut tillsammans. Undantaget är den dagliga omsorgen om barnet (exempelvis beslut om barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid) där bestämmanderätten finns hos den förälder där barnet bor eller vistas hos. 

 

När kan en förälder fatta beslut utöver daglig omsorg?

Det kräver att den andre vårdnadshavaren är förhindrad och att beslutet måste ske utan dröjsmål. Vid beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, så krävs det dessutom om barnets bästa uppenbarligen kräver ett beslut.

 

Domstol kan fatta beslut om 

 • i) hos vem av föräldrarna barnet ska bo, 
 • ii) i vilken utsträckning barnet ska ha umgänge med föräldern barnet inte bor med samt 
 • iii) hur stortunderhållsbidrag som ska utges.

Om en vårdnadshavaren inte samtycker till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden (socialtjänsten) besluta att åtgärden med hänsyn till barnets bästa. Det gäller främst för psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling, samt psykiatrisk behandling i öppna former.

Gemensam vårdnad lag

Föräldrabalkens regler handlar om att barnets båda föräldrar ska vara delaktiga i vårdnaden. Huvudregeln är gemensam vårdnad. 

Gemensam vårdnad bidrar till en god kontakt mellan barnet och föräldrarna. Tanken är att båda föräldrarna ska har ansvaret för barnet oberoende vart barnet faktiskt bor. 

Högsta domstolen anger i NJA 1999 s. 451 att lagstiftningen utgår från att gemensam vårdnad är till barnets bästa. Endast när det framkommer särskilda omständigheter som talar mot gemensam vårdnad, skall vårdnaden anförtros en av föräldrarna ensam.

Barnkonvention handlar om att barnet har rätt till sina föräldrar. Grundsatsen i barnets rättigheter är att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.

Samförståndslösningar i domstol

Domstolarna och socialtjänsten utgår som regel från att den lösning som föräldrar kan enas om, är det bästa för barnet. En överenskommelse om gemensam vårdnad anses som regel vara den bästa för barnet. 

Domstolarnas bedömning vid gemensam vårdnad

Domstolen bedömer föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. 

Vid gemensam vårdnad ska:

 • båda föräldrarna kunna sätta barnets behov främst (om inte signa egna intressen)
 • ta ett gemensam ansvar i frågor som rör barnet (utan ständiga konflikter och med ömsesidig kommunikation).

I praktiken är föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet som blir avgörande. Därmed är ansvarstagandet överordnat föräldrarnas samarbetsförmåga.

Vilka konflikter mellan föräldrarna brukar innebära gemensam vårdnad?

Intressekonflikter mellan föräldrar handlar som regel om tid och pengar. Lagens utgångspunkt är då gemensam vårdnad, samarbetssamtal, samförståndslösning och medling. Vid intressekonflikter blir det som regel fråga om kompromisslösning, eftersom inte någon av föräldrarna antas vara villiga att riskera att förlora sin position. 

Intressekonflikter hänförs frågor som rör: 

 • föräldrars tid med barnet
 • barnets boende
 • föräldrarnas boende
 • semesterplanering
 • hämtning och lämning av barn
 • ekonomi
 • tillgång till information om barnet

Ska vårdnaden vara gemensam eller ensam?

Domstolen bedömer hur olika tänkbara vårdnadsalternativ kan komma att utfalla efter barnets bästa. 

Domstolen beaktar barnets bästa och barnets bästa utgörs av följande faktorer: 

 • Barn behöver omvårdnad och skydd
 • Barn behöver människor som de kan ta emot kärlek av och ge kärlek till sin föräldrar
 • Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar
 • Barn behöver utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans
 • Barn behöver föräldrars hjälp med att sätta gränser för sitt handlande
 • Barn måste få känna att de behövs och att de får ta ansvar
 • Barn behöver få påverka sin situation
 • Barn behöver efter hand frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna
 • Barn har behov av samhörighet med båda föräldrarna även om dessa är i konflikt med varandra
 • Barnet behöver näring och undvika risker för sin hälsa 
 • Barnets behöver tillsyn och inte utsätts för fara för sin hälsa och utveckling 
 • Barn har behov av respekt och erkännande.

När domstolen bestämmer om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam så bedöms särskilt:

 • Föräldrarnas lämplighet
 • Föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst
 • Föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet
 • Risken att barnet eller annan familjemedlem utsätts för hot eller våld
 • Risken för barnet vid missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom.
 • Risken för barnet på grund av föräldrarnas konflikter
 • Risken för undanhållande av barnet från den andra föräldern
 • Risken att förälder påverkar barnet att inte vilja ha kontakt med den andra föräldern.
 • Förälder som inte vill ha någon kontakt med den andra föräldern eller som gör sig okontaktbar för den andra föräldern.
 • Egenmäktighet med barn
 • Barnets behov av båda sina föräldrar (kontaktprincipen)
 • Barnets rätt att komma till tals och barnets egen vilja
 • Barnets behov av stabilitet och kontinuitet (kontinuitetsprincipen)

Barnets bästa kan inte generellt beskrivas utan måste prövas i det enskilda fallet där varje barn är unikt och varje fall individuellt. Därför är det svårt att göra en schablonmässig bedömning utan det kräver betydande erfarenhet av vårdnadsmål för att kunna argumentera för barnets bästa i det enskilda fallet. 

Vad är problemet vid vårdnadstvister?

Domstolsförhandlingar genomförs i enlighet med processrättsliga bestämmelser där ditt barns bästa ska tolkas och därefter ska du bevisa vad som är ditt barns bästa. 

 • Du kan inte veta hur domstolen kommer bedöma dina uppgifter eftersom domstolarnas tillämpning av barnets bästa varierar stort. Du kan inte heller veta huruvida domstolen faktiskt kommer ta ställning till dina uppgifter. 
 • Det finns ingen enhetlig metod för hur risk för barnet ska beaktas. Risken är att dina uppgifter avfärdas för att de inte anses styrkta trots att beviskraven i vårdnadsmål ska vara lägre än i brottmål.

Domstolens beslutsunderlag är som regel reducerat till barnets rätt till omsorg och barnets rätt till nära/god kontakt med båda sina föräldrar. Rekvisiten risk för barnet och barnets vilja är som regel svårt att styrka vid en vårdnadsändring. 

När ska vårdnaden vara gemensam?

Högsta domstolen anför i NJA 2007 s. 382 föräldrarnas samarbetsproblem var av sådan omfattning att gemensam vårdnad inte var till det barnets bästa. Till grund för sin bedömning anförde domstolen att parterna hade haft pågående rättslig process under stora delar av barnets liv och att umgänget med barnet hade reglerats på ett mycket ingående sätt genom olika domstolsbeslut. 

Högsta domstolen anförde vidare:

En gemensam vårdnad får således anses förutsätta att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som kan finnas, utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. 

Gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kan ta gemensamt ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. 

En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet”.

Gemensam vårdnad skyldigheter - det gäller

Vårdnaden ska säkerställa att barnets intressen tillgodoses. 

I vårdnaden ingår:

 • barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran;
 • barnets ska behandlas med aktning för sin person och egenart; och 
 • barnet får inte heller utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Du som vårdnadshavare har ett ansvar:

 • för barnets personliga förhållanden;
 • för att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran tillgodoses; samt 
 • hänsyn sker till barnets behov och intressen.

Vad är god omsorg om barn?

God omsorg för ett barn är:

 • barnets grundläggande behov och intressen tillgodoses
 • att barnet får ha en god och nära kontakt med sina föräldrar;
 • att barnet inte far illa; samt 
 • samt att man också lyssnar tillbarnets egen vilja.

Barnets grundläggande behov

Du som vårdnadshavare har skyldighet att tillgodose barnets grundläggande behov av omvårdnad, trygghet och god fostran.

Du ska ge barnet tillsyn och se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 

Rätten att bestämma om barnet

Vårdnadshavaren bestämmer i barnets personliga angelägenheter. Det innebär en rätt och en skyldighet att företräda barnet i förhållande till barnets mognad.

Bestående fara för barnet

Vårdnadshavaren som missköter sig så att det uppstår en bestående fara för barnets hälsa eller utveckling kan förlora vårdnaden. Ett första steg är regelmässigt att socialtjänsten ingriper för att tillförsäkra barnet en bättre omsorg.

Lagar och begrepp

I förarbetena anges: ”Gemensam vårdnad är ett viktigt inslag i den utveckling som har skett mot en starkare betoning på barnets intresse, och möjligheterna till gemensam vårdnad har utvidgats successivt. Syftet med bestämmelserna om gemensam vårdnad är framför allt att främja goda förhållanden mellan barnet och åda föräldrarna. Ett gemensam rättsligt ansvar kan många gånger bidra till detta.” 

I praktiken är den samlevande kärnfamilj normen och reglerna utgår inte från hur en familj ska organiseras där barnets föräldrar inte längre lever tillsammans. Ett återkommande problem för många föräldrar är att familjerätten och domstolar inte talar samma språk som föräldern.

När du vill ha ensam vårdnad har du bevisbördan för att ensam vårdnad är förenlig med barnets bästa. Vidare tillkommer att bevisvärderingen kompliceras av att barnets bästa (i) måste tolkas i ditt enskilda fall och (ii) därefter bevisas i en process om överföring av vårdnad.

Begreppet barnets bästa innehar inte några absoluta bedömningskriterier utan domstolen kommer i ditt enskilda fall göra en helhetsbedömning. Utgången i ett mål om vårdnad är i praktiken beroende av tolkningen av rättsfrågan barnets bästa vilket ställer krav på dina argument.

Det vanligaste misstaget i vårdnadsmål är att fokusera på bevisningen om barnets bästa. Det är inte ovanligt att tingsrätten och hovrätten utifrån samma beslutsunderlag värderar bevisningen och tolkar vad som är barnets bästa i princip motsatsvis. 

I domstolsavgöranden finns det flera fall där ena föräldern får vårdnaden i tingsrätten, medan hovrätten, utifrån samma bevisning, i stället anser att den andre föräldern är mer lämpad att vara barnets vårdnadshavare. Skälet är som regel att den förälder som i hovrätten bäst argumenterar kring vad som är barnets bästa även får vårdnaden.

Frågor & svar

Vad innebär gemensam vårdnad?

Det innebär att vårdnadshavarna tillsammans ska utöva den bestämmanderätt som följer av vårdnadens utövande. Det krävs gemensamma beslut av vårdnadshavarna i frågor som rör vårdnaden.

Vad är skillnaden på gemensam eller delad vårdnad?

Det är ingen skillnad annat än att gemensam vårdnad är det juridiska begreppet. Delad vårdnad och gemensam vårdnad innebär gemensam bestämmanderätt. Vårdnadshavarna ska gemensamt utöva bestämmande rätten och gemensamt fatta beslut kring barnet.

Måste man skriva under?

Föräldrar som inte är gifta med varandra kan få gemensam vårdnad om sitt barn genom registrering hos Skatteverket.

Gifta föräldrar får automatisk gemensam vårdnad.

Vilken förälder får barnbidraget?

Barnbidraget ska från 1 mars 2014 delas mellan föräldrarna vid gemensam vårdnad.

Vi kan hjälpa till

Vi hjälper dig med argumentation kring ditt barns bästa. Du får del av vår mer än 20 åriga erfarenhet av rättsliga processer i vårdnadsmål. Vi har en erfarenhetsbank med mer än 500 avgjorda vårdnadsmål. Hos oss träffar du en alltid en erfaren familjejurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

Vi möter dig på ett sätt som passar dig

Du väljer vad som passar dig bäst. Vi kan alltid träffa dig på vårt kontor eller ha ett telefon- eller videomöte.

Läs vidare

Äktenskap och skilsmässa

Vad händer vid äktenskapsskillnad? Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Regler Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Reglerna om…

Arv och dödsfall

Behöver du hjälp med arv och testamente? Vi är inriktade på tvister som rör successionsrätt. Successionsrätten innefattar arv, testamente och boutredning. Vi biträder kring hur…

Domstolsprövning

Familjemål i domstol I familjemål disponerar parterna som regel inte fullt ut över processen. Domstolen har en skyldighet vad gäller utredningen och avgörandet, oavsett vad…

Finansiering

Finansiering I vissa fall kan du ha rätt till finansiering av rättshjälp. Läs mer här. Arvode Vi tillämpar 25 § i vägledande regler för god…

Barns umgänge

Vad gäller för barns umgänge? Barnet har rätt till umgänge och det är barnets behov av umgänge som är avgörande. Barns umgänge Föräldrarna har ett…

Underhåll till barn

Underhållsskyldighet Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.  Vad gäller…

Familjerätt

Specialister på familjerätt Ett av våra kärnområden är familjerättslig tvistelösning med särskild inriktning mot barns vårdnad, boende och umgänge. Vi företräder regelbundet såväl mammor som…

Vilka förutsättningar krävs för gemensam vårdnad?

I praktiken krävs att föräldrarna har förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna har ett konfliktfritt samarbete. Det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet.

Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna konflikten kommer detta att påverka omvårdnaden om barnet vilket i regel inte kan anses förenligt med barnets bästa.

En gemensam vårdnad kräver att föräldrarna kommunicerar med varandra. Om föräldrarna inte kan kommunicera med varandra så går det inte heller dra slutsatsen att föräldrarna nu har en förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Det betyder att det saknas förutsättningar för att parterna ska ha gemensam vårdnad om barnet.

Hovrätten för Västra Sverige anger i T 3553-21 “att parterna fram till för en månad sedan inte alls kommunicerade med varandra [och därmed] går det inte att dra slutsatsen att föräldrarna nu har en förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör [dottern]. Det betyder att hovrätten delar tingsrättens uppfattning att det för närvarande saknas förutsättningar för att parterna ska ha gemensam
vårdnad om [dottern].