Familjerätt

Vi hjälper till med alla frågor som rör äktenskap och samboende, successionsrätt och föräldrarätt.

Vårdnad, boende och umgänge

Vad som kan utgöra barnets bästa samt bedömningsgrunderna för domstolens ställningstagande. Vilka möjliga alternativ finns vid avgörande av frågan om vem som ska ha vårdnaden. Omständigheter som är avgörande vid ställningstagandet till frågan om vårdnaden samt hur ser rättsläget ut, dvs. när dömer domstolarna till ensam resp. gemensam vårdnad. Vad det innebär att en förälder tillerkänns boendet om ett barn samt vilka omständigheter som är avgörande för att växelvist boende ska kunna komma ifråga. Umgänge, omfattningen och utövande. När är umgänge uteslutet samt villkor vid umgänge, umgängesstöd och tillämpningen av reglerna kring detta arrangemang.

Arvstvister

Bevisbörda och beviskrav i arvstvister. Vi har särskilt erfarenhet av frågor som rör friförfoganderätt, förskott av gåva och värdet av gåvorna, inverkan av det förstärkta laglottskyddet och ogiltighetsgrunder för testamenten.

I tvister handlar det många gånger om praktiska råd och tips om hur du lägger bud och agerar för att få bästa möjliga framgång/utfall i förlikningsförhandlingen. Det rör sig även om förhandlingsteknik och förhandlingstaktik såväl före som under tvisten i domstol. Vi fokuserar alltid på utvalda processuella frågor som exempelvis; frågan om grunden för talan och bevisningen. Vad bör du tänka på och hur påverkar de processuella reglerna i rättegångsbalken ditt  agerande vid dess utformning av talan. Vilken skyldighet har domstolen att utreda yrkanden, grunder och bevisning? Hur kan detta användas? Hur kan domstolen förfara för att tillgodose dessa krav och hur kan du i din tur agera för att på bästa sätt tillgodose ditt intresse.

Barnrätt och barnets bästa

Vi arbetar med bestämmelserna om barnets bästa med tillämpning av barnets vilja. Det kan vara omständigheter som kan ligga till grund för ställningstagande till frågor om vårdnad och boende eller när är det olämpligt med umgänge. Fokus ligger normalt på den dagliga omsorgens påverkan på beslutet om vårdnad och boende. Vi biträder även med samförståndslösningar och arbete med processuella reglerna i föräldrabalken som exempelvis förberedelse och huvudförhandling samt verkställighet.

Har du fler frågor eller behöver du hjälp?