Barns vårdnad, boende och umgänge

Vi hjälper till i tvister som rör barns vårdnad, boende, umgänge och underhåll.

Vi arbetar med frågor om ändring i vårdnaden t.ex. vårdnadstvister, ensam vårdnad och gemensam vårdnad. Särskild erfarenhet har vi av olika typer av samarbetsproblem som kan motivera ensam vårdnad och frågor kring umgängessabotage samt verkställighet.

I frågor som rör om vem av föräldrarna barnet ska bo har vi erfarenhet av vem som kan vara lämplig boendeförälder som av frågor kring ändring av växelvis boende samt alternativet utvidgat umgänge. Det senare kan vara ett alternativ om en förälder av olika skäl vill att barnen skall bo hos en förälder men ändå ska ha ett omfattande umgänge med den andra föräldern.
När det kommer till umgänge så har vi erfarenhet av situationer där umgängesstöd är aktuellt och när umgänget förhindras av den andra föräldern t.ex. genom umgängesvägran eller umgängessabotage. I sammanhanget arbetar vi med frågor kring verkställighet t.ex. umgänge vid vite eller uttömmande av viten.

I familjemål tar vi sikte på hur du inom de givna ramarna kan lägga upp och utföra din talan så att det på bästa sätt kan bedömas gagna barnets intresse. Den röda tråden är vad bör och ska du redovisa under olika stadier i processen och på vilket sätt påverkas detta av domstolens handläggning och skyldigheter. Utvalda processuella frågor som exempelvis; frågan om grunden för vårdnad, boende och umgänge samt bevisningen. Vad bör man som förälder tänka på? Hur påverkar de processuella reglerna i rättegångsbalken ditt agerande vid dess utformning av talan samt, när det gäller domstolen, hur den ska respektive bör agera genom formell och materiell processledning. Vilken skyldighet har domstolen att utreda yrkanden, grunder och bevisning? Hur kan detta användas? Hur bör en förälder förfara för att tillgodose barnets krav och hur kan du i din tur agera för att på bästa sätt tillgodose ditt barns bästa

Underhållsbidrag till barn

Vi hjälper till i tvister rörande underhållsbidrag. Underhållsbidrag kan fastställas i avtal eller av domstol om föräldrarna inte kommer överens.
Betalar du underhållsbidraget till Försäkringskassan (underhållsstöd) måste avdraget anmälas dit inom tre månader från utgången av den månad då barnet var hos dig. Vänd dig till Försäkringskassan för närmare upplysningar.
Oavsett om ett underhållsbidrag har bestämts i en dom eller i ett avtal så kan föräldrarna själva komma överens om en ändring av bidraget. Vi hjälper dig med ändringen eller jämkning av underhåll.
Om inte underhållsbidraget betalas kan den förälder som bidraget ska betalas till vända sig till antingen Kronofogden för att få hjälp med att kräva ut bidraget eller till Försäkringskassan för att få underhållsstöd. Även Försäkringskassan kan i sistnämnda fall vända sig till Kronofogden för indrivning av underhållsbidraget. Om mer än fem år gått sedan underhållsbidraget skulle ha betalats kan det inte längre krävas ut.

För råd och upplysningar om underhåll och hjälp med att skriva avtal samt biträde i rättegång, kontakt oss.

Internationell familjerätt

Vi arbetar med internationella frågor inom familjerätten t.ex. frågor kring bortförande av barn och tillämpning av Haagkonvention och Brysselförordningen. Vi företräder föräldrar i alla frågor som rör deras barn vid tillämpning av utländska rättsordningar t.ex. föräldrar som tvingas gömma sina barn som föräldrar som får sina barn olovligen bortförda av den andra föräldern. Vi hanterar även frågor som rör länder som inte är konventionsanslutna t.ex. Ryssland och länder som har undantagsregler i konventionen t.ex. Danmark samt förmedlar rättshjälp.

Vi har särskild kompetens gällande vägran att sända tillbaka barnet t.ex. när barnet utsätts för fysisk eller psykisk skada eller barnet själv motsätter sig flyttningen.

Har du fler frågor eller behöver du hjälp?