Notarius Publicus

Levin Juristbyrå hjälper dig i Norrköping och Linköping som söker hjälp från en Notarius Publicus! Vi tar emot uppdrag av de flesta storlekar och finns att besöka både på kontor i Linköping och Norrköping.

Du måste alltid boka tid per telefon 011-12 49 99 eller 013-470 11 70.

Vad gör en Notarius Publicus?

Länsstyrelsen utser så kallade Notarius Publicus som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och motsvarar en ”offentlig sekreterare”.

Mottagning sker alltid efter tidsbeställning per telefon.

Giltig legitimation

Vi accepterar svenska och utländska pass, svenskt körkort, samt svenska SIS-märkta ID-kort. ID-handlingen måste vara giltig. Vi accepterar således inte utländska ID-kort, körkort eller liknande.

Apostille

I Sverige har från och med 1 januari 2005 enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille. När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga inget ytterligare godkännande/legalisering krävs. En förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns på Haag-konferensens webbplats.

Vilka dokument måste Notarius Publicus först bestyrka innan de kan legaliseras?

  • kopia, som saknar namnunderskrift i original
  • handling utfärdad av privatperson
  • faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan även bestyrkas av handelskammaren)
  • fullmakter
  • handlingar från banker, advokater, privata företag
  • handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv
  • vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (svenska kyrkan, utländska trossamfund i Sverige)
  • betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor
  • handling som är översatt av en av Kammarkollegiet icke auktoriserad translator, se Kammarkollegiets webbplats.
Bestyrkande av kopia

Notarius Publicus kan bestyrka en rad olika slags handlingar. Ett av de vanligaste uppdragen är bestyrkande av kopior (vidimering), vanligen kopior av pass eller betyg inför studier eller arbete utomlands.

Behöver du en bestyrkt kopia måste du visa upp originalhandlingen.

Legaliseringar och notarisering

En legalisering är en stämpel från UD (Utrikesdepartementet) som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta.  En legalisering innebär att  en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering säger alltså ingenting om innehållet i handlingen.

I regel skall en handling som legaliseras först notariseras (bestyrkas) av Notarius Publicus.

Prislista

Ring för tidsbeställning!

Nedan visas prisuppgifter för våra vanligaste tjänster.
(Alla priser inkl. moms. Kontant betalning mot kvitto).

• Bestyrkande av en namnteckning, en fotokopia, intygande: 400 kr per stämpel och sida.

• Affidavit och apostille: 500 kr per stämpel och sida.

Förrättningar utanför kontoret debiteras per timme enligt gällande taxa.

För övriga prisuppgifter vänligen kontakta oss. Vi hjälper dig som söker Notarius Publicus i Linköping och Norrköping.

Historik

Även om notariatinstitutionen inte infördes i sin helhet i Sverige, utsågs tidigt notarius publicus i de större städerna för att verkställa protester. Redan i författningar från 1600-talet nämns notarius publicus, och 1661 fastställdes en taxa för ”notarius publicus attester och protester”. Växelstadgan av 21 januari 1748 stadgade uttryckligen, att alla protester på växelbrev borde ske och upprättas genom en notarius publicus, om en sådan fanns på orten, och senare växellag innehöll föreskrifter om verkställande av protest genom notarius publicus.

Med anledning av riksdagens begäran om utarbetande av en lag, som skulle reglera notarius publicusbefattningen och dess omfattning, utfärdades 6 oktober 1882 en stadga angående notarius publicus. Enligt denna stadga skulle notarius publicus, efter att ha anlitats för detta, verkställa protester och att, då inte andra ämbetssysslor förhindrar detta, på begäran bevittna underskrifter, bestyrka riktigheten av översättningar och avskrifter samt närvara vid utlottningar av obligationer och sådana besiktningar som omnämnd i Sjölagen. Notarius publicus tjänsterum skulle under viss tid varje söckendag vara tillgängligt för allmänheten. Notarius publicusbefattningen kunde i stad vara förenad med tjänst i rådstugurätt eller magistrat.

Söker du hjälp med ovan beskrivna frågeställningar? Vi på Levin Juristbyrå hjälper dig som söker Notarius Publicus i Linköping och Norrköping. Beställ tid för Notarius Publicus!

Translate »
Ställ en fråga till våra jurister!
Skicka
Skicka