Affärsjuridik Linköping

Affärsjuridik Linköping Norrköping – Affärsjuridiken omfattar de rättsregler som styr affärer och kommersiella transaktioner t.ex. kommersiella avtal, bolagsbildningar och investeringar.

Vi biträder praktiskt personer, företag och andra organisationer med hjälp i att göra bra affärer. Det innebär såväl förmågan att läsa lagtext, lösa juridiska problem, föra talan vid domstol och erbjuda rådgivning utan även författande av avtal och förhandlingsteknik.

Vi uppfattar affärsjuridiken främst som ett hantverk där vi från klientens kommersiella perspektiv sammanfogar detta med rättssystemet perspektiv för att erbjuda bästa möjliga resultat. I realiteten räcker inte ett teoretiskt perspektiv på affärsjuridiken som reduceras till regeltillämpning inom olika rättsområden utan måste juridiken måste praktiskt kunna tillämpas för våra klienter. Vår konkurrensfördel ligger i att vi lägger mycket tid och energi på den affärsmässiga förståelsen innan vi sätter oss ned för att hjälpa klienten i ett särskilt ärende.

 

Kunskap och beredskap

Inom varje företag bör finnas baskunskaper i affärsjuridiska frågor. Dessa kunskaper bör åtminstone räcka så långt att större juridiska risker kan lokaliseras och att personer kan anlitas internt eller externt för att komma tillrätta med dessa risker. Om sådan beredskap finns skapas en trygghet i organisationen och juridiken behöver inte upplevas som ett hot eller hinder. Rätt juridisk hantering innebär också att besvärande rättsregler kan undvikas genom val av alternativa lösningar i en viss fråga.

 

Motsatsförhållande

Större affärer kräver ofta medverkan av juridisk expertis. Juristen skall visa affärsmannen de juridiska komplikationer och risker ett visst affärsupplägg medför och försöka hantera situationen så att dessa komplikationer och risker kan undvikas eller minimeras. I detta möte mellan affärsmannen och juristen uppstår lätt ett motsatsförhållande. Juristen anser att affärsmannen uppträder alltför oansvarigt, medan affärsmannen tycker att juristen sätter käppar i hjulet. I en konkret affär kan givetvis ett ömsesidigt misstroende få mycket negativa konsekvenser. Förmågan att spela ihop är av utomordentlig betydelse.

Nedan presenteras en mycket schematisk och generell sammanställning över faktorer och åtgärder som kan förbättra samarbetet mellan affärsmannen och juristen.

 

Handlingsregler för affärsmannen

Affärsmannen bör

·           skaffa sig grundläggande kunskaper i affärsjuridiska frågor (t.ex. genom studier av Affärsjuridik & Avtalsmallar)

·           koppla in juristen på ett tidigt stadium

·           tillhandahålla erforderligt underlag (gärna med skriftliga sammanfattningar)

·           verka för uppnående av ”teamkänsla”.

 

 

·           lyssna på synpunkter även i kommersiella frågor, t.ex. beträffande val av affärsupplägg

·           sätta sig in i juridiska frågeställningar som juristen presenterar (och inte minst sätta av tid för detta)

·           hålla juristen informerad i alla avseenden

·           göra realistiska tidsplaner, så att juristen kan planera sitt arbete.

 

 

Handlingsregler för juristen

Juristen bör

·           ha grundinställningen att affären skall genomföras

·           göra realistiska riskbedömningar av olika handlingsalternativ

·           verka för uppnående av en ”teamkänsla”

·           presentera juridiska frågeställningar så att affärsmannen på bästa och snabbaste sätt ”greppar” dessa (korta PM, utdrag ur lättläst litteratur etc)

·           tillse att ett ärende ej stoppas upp av den juridiska hanteringen (t.ex. vid utarbetande av avtalsförslag)

·           sätta sig in även i kommersiella frågor och ge synpunkter om dessa efterfrågas

·           hänvisa till andra juridiska experter i frågor som faller utanför den egna kompetensen.

 

Om ovanstående mycket grundläggande principer efterlevs borde risken att juristen och affärsmannen talar förbi varandra minska betydligt. Detta borde i sin tur leda till att företaget gör bättre affärer utan onödiga och ej kalkylerade risker.

 

Strategi i affärsjuridiska frågor

Ett företag, oavsett storlek, bör ha en strategi för hantering av de vanligast förekommande affärsjuridiska frågorna. I större företag finns ofta åtminstone delar av en sådan strategi beskriven i instruktioner och beslut av styrelse, VD eller annan högre chef. I mindre företag möts ofta sådana frågor med beslut vartefter de uppkommer. Nackdelen med den senare modellen är givetvis att tidsnöd och andra omständigheter kan göra att dessa beslut blir mindre väl genomtänkta. Sådana felaktiga beslut kan givetvis få kostsamma konsekvenser.

Affärsjuridiska områden

Hur förekommande affärsjuridiska frågor skall hanteras beror givetvis på det enskilda företagets (koncernens) storlek, struktur, verksamhetsområde, ägarförhållanden m.m. Generellt kan sägas att ett företag bör överväga hur det skall förhålla sig till flertalet av nedanstående affärsjuridiska områden:

·           bolagsfrågor

·           hantering av avtal och kontrakt

·           marknads- och konkurrensfrågor

·           skatter och avgifter

·           personal

·           tvister (särskilt avtalstvister)

·           hantering av kreditrisker och indrivning av fordringar.

 

Nedan ges en kortfattad översikt över tänkbara handlingsalternativ när det gäller några olika affärsjuridiska områden.

 

Bolagsfrågor

Aktiebolagslagen reglerar mycket detaljerat hur verksamheten i ett aktiebolag får och skall bedrivas. Lagen innehåller regler om VD, styrelse, bolagsstämma, vinstutdelning, revisorer, emissioner m.m. Detaljerade regler om andra typer av bolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag. I det följande behandlas bolagsfrågor med utgångspunkt från den vanligaste bolagsformen – aktiebolaget. En eller flera inom bolagets organisation bör ha åtminstone översiktliga kunskaper i aktiebolagsrätt. Hanteringen kan ske på en mängd olika sätt och uppläggningen är i hög grad beroende av det enskilda bolagets organisation och storlek.

Det mindre företaget kan kanske nöja sig med att företagsledaren eller (om sådan finns) ekonomichefen besitter nödvändiga kunskaper. Bokslut, protokoll och korrespondensen med Patent- och registreringsverket (den s.k. bolagsexercisen) kan tas om hand internt eller av extern redovisningsbyrå. Denna brukar också ha personal som kan ge råd också i andra bolagsrättsliga frågor. Även ett mindre företag bör dock ha en upparbetad kontakt med en revisor (eller advokat) för att snabbt kunna få svar i akuta bolagsrättsliga frågor. Särskilt viktigt är detta för företag som har finansiella eller lönsamhetsmässiga problem. En mängd speciella regler (aktiebolagsrättsliga och andra) gäller som bekant för företag i kris.

 

Avtal och kontrakt

Juridiska dokument kräver ofta specialistkunskaper. Detta gäller i särskilt hög grad kommersiella avtal och kontrakt (orden är synonyma). Många företag har fått vidkännas förluster till följd av bristfällig avtalshantering. För företag som inte har egen juristavdelning bör konsulthjälp anlitas för alla mera komplexa avtal. Enklare dokument kan hanteras internt även om det också i sådana fall kan vara lämpligt att få en avstämning med extern konsult. Som konsult i dessa frågor bör i första hand anlitas advokater med affärsjuridisk inriktning. Även handlingar som föregår avtal, t.ex. offerter eller ”letter of intent” bör många gånger juristgranskas. För ”masshandlingar” såsom offerter och köpeavtal kan det i stället vara lämpligt att lägga upp rutiner för hantering av dessa i samråd med juristen.

När det gäller transaktioner som involverar företag utanför Sverige, bör i många fall också lokal(a) jurist(er) i det aktuella landet anlitas.

 

Tvister

Ett företag bör givetvis i första hand försöka bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att tvister kan undvikas. En genomtänkt och väl genomförd strategi i affärsjuridiska frågor innebär givetvis att risken för tvister och processer minskar.

Den vanligaste typen av tvister i affärslivet är säkerligen avtalstvister. Många av dessa har tyvärr sin grund i bristfälliga eller ostrukturerade avtalstexter.

När en tvist ändå uppstått gäller det att ha en beredskap för dess handläggning. Helst bör en strategi finnas utarbetad även i denna del. En sådan bör tala om hur olika typer av tvister skall handläggas och av vem. Det är härvid lämpligt att dela in tvister efter beräknade vinst- och förlustrisker. Endast för tvister över vissa värden behöver t.ex. advokat kopplas in. Vissa grundläggande kunskaper om hantering av tvister bör finnas inom den egna organisationen. Sådana kunskaper bör t.ex. innefatta

Grundläggande kunskaper

·           skillnaden mellan handläggning inför domstol och skiljenämnd

·           förhandlingsteknik i förlikningsförhandlingar

·           interna och externa kostnader för tvistlösning

·           val av ombud.

 

 

Hantering av kreditrisker och indrivning av fordringar

Kreditförluster kan reduceras genom en mängd olika åtgärder. Varje företag, oavsett storlek, bör ha en väl genomtänkt strategi för alla förekommande kreditrisker med väl avdelade ansvarsområden. En sådan strategi bör skilja på förebyggande åtgärder och hantering av kreditrisker som har realiserats genom gäldenärens oförmåga att betala.

Säkerheter

Kreditrisker kan återfinnas i snart sagt alla affärstransaktioner. Förebyggande åtgärder är t.ex. samarbete med kreditupplysningsföretag och garderingar i avtalstexter t.ex. kontant betalning eller korta kredittider. Härutöver kan förekomma säkerhetsarrangemang av olika slag, såsom

·           pant eller borgen (garanti)

·           remburs vid utlandsaffärer

·           återtagandeförbehåll

·           försäljning i kommission.

 

 

Grundläggande juridiska kunskaper om kreditrisker och hantering därav måste finnas inom den egna organisationen. Extern hjälp kan erhållas från kreditupplysningsföretag, offentliga register, revisorer och advokater. Dessutom kan bankerna ge viss vägledning t.ex. när det gäller utlandsaffärer.

 

Indrivning av fordringar

Rätt hantering av kreditrisker innefattar också ett effektivt system för bevakning och indrivning av fordringar.

Behöver du hjälp med Affärsjuridik Linköping Norrköping eller en advokat Linköping? Kontakta Levin Juristbyrå!