Inlägg av

Samarbetsproblem i vårdnadsmål

Svea hovrätts dom i mål T 7779–05 Parterna hade tidigare varit gifta och tvistade om barnets boende och umgänge. I tingsrätten yrkade modern ensam vårdnad och fadern ville fortsätta den gemensamma vårdnaden men erhålla mer umgänge med barnet. Föräldrarna var av olika trosuppfattningar och motarbetade varandra. Vårdnadsutredningen föreslog gemensam vårdnad eftersom det annars fanns risk […]

Kontinuitetsprincipen i vårdnadsmål

NJA 1980 s. 709 Modern till en pojke som vid tiden för HD:s prövning var i det närmaste sju år gammal hade, efter skilsmässa från barnets far, interimistiskt haft vårdnaden om barnet i tre års tid. Fadern fanns vara lämpligare än modern som vårdnadshavare och anförtroddes därför vårdnaden. Tingsrätten och hovrätten tillerkände modern vårdnaden och […]

Rättsfall angående umgängessabotage

NJA 1980 s. 709 Modern till en pojke som vid tiden för HD:s prövning var i det närmaste sju år gammal hade, efter skilsmässa från barnets far, interimistiskt haft vårdnaden om barnet i tre års tid. Fadern fanns vara lämpligare än modern som vårdnadshavare och anförtroddes därför vårdnaden. HD anförde att utredningen i målet gav […]

Rättsfall angående barns vårdnad

Vid val av vårdnadshavare finns det vårdnadsomständigheter som ska tas med i bedömningen. Domstolen ser till föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare, föräldrarnas samarbetsförmåga, risken för att barnet eller annan familjemedlem utsätts för våld, barnets behov av båda sina föräldrar, barnets vilja, kontinuitetsprincipen och övriga omständigheter. Vid bedömningen av en förälders lämplighet ser rätten om det förekommer […]

Riskbedömning i familjemål

Enligt 6 kap. 2 a § FB ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov […]

Allmän utgångspunkt vid bedömning i familjemål

Enligt 6 kap. 1 § FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. I rätten till omvårdnad ingår inte endast rätten för barnet att få sina materiella behov tillfredsställda. Minst lika viktiga är barnets psykiska behov. I […]

Bevisbördans placering vid skriftligt fordringsbevis

Ett avtal om avslutande av en entreprenad innehöll endast en ensidig betalningsförpliktelse för ena avtalsparten. Skuldebrevslagens bestämmelser var därför tillämpliga. Frågan i Högsta domstolen var om avtalet påverkade bevisbördans placering (se T 293-19). Två bolag avtalade om utförande av en entreprenad. Entreprenörsbolaget kom emellertid inte att slutföra uppdraget. I stället träffades det i målet aktuella avtalet. […]