Ska vårdnaden vara gemensam eller ensam?

Domstolen ska bestämma om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Du har alltid rätt att begära prövning av vårdnadsfrågan i domstol. Den rätten gäller oberoende om du är vårdnadshavare eller inte.

Ben/skor på en person och ett barn utomhus

Barns vårdnad

Som regel handlar det om föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor om barnet. Om föräldrarna saknar vilja och förmåga att sätta barnets bästa före den egna konflikten kommer det påverka omvårdnaden om barnet. Det viktiga här hur föräldrarnas agerande påverkar barnet.

Du som förälder kan alltid yrka att:

 • vårdnaden ska vara gemensam
 • vårdnad ska vara ensam eller
 • vårdnaden ska överflyttas till den andre föräldern

Domstolen ska göra en prövning av om det är till barnets bästa med ändring av vårdnaden.

 • Om du har ensam vårdnad – kan du begära gemensam vårdnad
 • Om du har ensam vårdnad – kan du begära vårdandsöverflyttning
 • Om du inte har del av vårdnaden kan du begära gemensam vårdnad

Ensam vårdnad

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig, familjesammansättningen fungerar inte, kanske är det många konflikter, hotbild eller våld. Anledningar till att vilja ansöka om ensam vårdnad är många och vi vill hjälpa dig att se till barnets bästa.

Omständigheter som har betydelse för ensam vårdnad är bland annat förmågan att ta gemensamt ansvar som föräldrar, samarbetssvårigheter, bristande föräldraförmåga, våld och hot mot föräldern eller barn. Kanske är det så att en förälder motarbetar umgänge, kanske har missbruk eller psykisk ohälsa. Vid utredning om ensam vårdnad tas även barnets inställning i beaktande samt om det finns risker för att barnet far illa.

Vilka konflikter mellan föräldrarna kan innebära ensam vårdnad?

Värdekonflikter mellan föräldrar handlar om föräldrars möjlighet att kunna skydda sina barn. I dessa konflikter är utgångspunkten en riskbedömning och domstolsavgörande.

Till värdekonflikter hänförs frågor som rör

 • barnets skolgång
 • barnets hälsa
 • religiösa skillnader
 • kulturella skillnader
 • skillnad i synen på uppfostran
 • föräldrars missbruk eller hälsa
 • våld eller hot
 • barnets skyddsbehov
 • konflikt kring nya partners och familjebildningar

Gemensam vårdnad

Domstolens kan upplösa den gemensamma vårdnaden och bestämma ensam vårdnad eller låta den gemensamma vårdanden fortsätta. Domstolens prövning sker alltid efter vad som är bäst för barnet.

Gemensam vårdnad bör inte få användas som ett medel för att ”tvinga” föräldrarna att samarbeta. Gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa även om konflikten mellan föräldrarna inte är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta.

Vilka konflikter mellan föräldrarna brukar innebära gemensam vårdnad?

Intressekonflikter mellan föräldrar handlar som regel om tid och pengar. Lagens utgångspunkt är då gemensam vårdnad, samarbetssamtal, samförståndslösning och medling. Vid intressekonflikter blir det som regel fråga om kompromisslösning, eftersom inte någon av föräldrarna antas vara villiga att riskera att förlora sin position. 

Intressekonflikter hänförs frågor som rör: 

 • föräldrars tid med barnet
 • barnets boende
 • föräldrarnas boende
 • semesterplanering
 • hämtning och lämning av barn
 • ekonomi
 • tillgång till information om barnet

Ska vårdnaden vara gemensam eller ensam?

Domstolen bedömer hur olika tänkbara vårdnadsalternativ kan komma att utfalla efter barnets bästa. 

Domstolen beaktar barnets bästa och barnets bästa utgörs av följande faktorer: 

 • Barn behöver omvårdnad och skydd
 • Barn behöver människor som de kan ta emot kärlek av och ge kärlek till sin föräldrar
 • Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till föräldrar
 • Barn behöver utvecklas i en miljö som tillgodoser dess behov av stimulans
 • Barn behöver föräldrars hjälp med att sätta gränser för sitt handlande
 • Barn måste få känna att de behövs och att de får ta ansvar
 • Barn behöver få påverka sin situation
 • Barn behöver efter hand frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna
 • Barn har behov av samhörighet med båda föräldrarna även om dessa är i konflikt med varandra
 • Barnet behöver näring och undvika risker för sin hälsa 
 • Barnets behöver tillsyn och inte utsätts för fara för sin hälsa och utveckling 
 • Barn har behov av respekt och erkännande.

När domstolen bestämmer om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam så bedöms särskilt:

 • Föräldrarnas lämplighet
 • Föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst
 • Föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet
 • Risken att barnet eller annan familjemedlem utsätts för hot eller våld
 • Risken för barnet vid missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom.
 • Risken för barnet på grund av föräldrarnas konflikter
 • Risken för undanhållande av barnet från den andra föräldern
 • Risken att förälder påverkar barnet att inte vilja ha kontakt med den andra föräldern.
 • Förälder som inte vill ha någon kontakt med den andra föräldern eller som gör sig okontaktbar för den andra föräldern.
 • Egenmäktighet med barn
 • Barnets behov av båda sina föräldrar (kontaktprincipen)
 • Barnets rätt att komma till tals och barnets egen vilja
 • Barnets behov av stabilitet och kontinuitet (kontinuitetsprincipen)

Barnets bästa kan inte generellt beskrivas utan måste prövas i det enskilda fallet där varje barn är unikt och varje fall individuellt. Därför är det svårt att göra en schablonmässig bedömning utan det kräver betydande erfarenhet av vårdnadsmål för att kunna argumentera för barnets bästa i det enskilda fallet. 

Vad är problemet vid vårdnadstvister?

Domstolsförhandlingar genomförs i enlighet med processrättsliga bestämmelser där ditt barns bästa ska tolkas och därefter ska du bevisa vad som är ditt barns bästa. 

 • Du kan inte veta hur domstolen kommer bedöma dina uppgifter eftersom domstolarnas tillämpning av barnets bästa varierar stort. Du kan inte heller veta huruvida domstolen faktiskt kommer ta ställning till dina uppgifter. 
 • Det finns ingen enhetlig metod för hur risk för barnet ska beaktas. Risken är att dina uppgifter avfärdas för att de inte anses styrkta trots att beviskraven i vårdnadsmål ska vara lägre än i brottmål.

Domstolens beslutsunderlag är som regel reducerat till barnets rätt till omsorg och barnets rätt till nära/god kontakt med båda sina föräldrar. Rekvisiten risk för barnet och barnets vilja är som regel svårt att styrka vid en vårdnadsändring. 

Bra att veta för dig som vill ha ensam vårdnad

Din utgångspunkt som förälder är som regel att skydda ditt barn och hitta en konfliktlösning. Domstolens och familjerättens utgångspunkt är ett jämställt föräldraskap och hitta samförståndslösningar utifrån en gemensam vårdnad.

Konflikter som kan motivera ensam vårdnad utgörs av frågor som rör:

 • skolgång och utbildning
 • barnets hälsa och utveckling
 • religiösa skillnader
 • kulturella skillnader
 • skillnad i synen på uppfostran
 • förälders missbruk
 • förälders psykiska ohälsa eller ohälsa
 • förekomst av våld och hot
 • förekomst av sexuella övergrepp och gränsöverskridande sexuella beteenden
 • umgängessabotage
 • barnets skyddsbehov
 • konflikt kring nya partners och familjebildningar
 • hedersrelaterad kontroll och våld

Konflikter som rör tid och pengar utgör normalt ingen grund för ensam vårdnad. Detsamma gäller frågor rörande boende, semesterplanering, hämtning och lämning av barn, ekonomi och tillgång till information om barnet.

Familjerätten och domstolen vill åstadkomma att du och den andre föräldern tar ett gemensamt ansvar och hitta samförståndslösningar. Fokus blir inte konfliktlösning och skyddet för barnet. Lagstiftarens fokus ligger på ett jämställt föräldraskap genom gemensam vårdnad som barnets bästa. Därför har du som regel bevisbördan för var som blir bättre om du har ensam vårdnad. Starka argument är som regel att konflikten minskar mellan föräldrarna om en bestämmer och ditt behov av att skydda ditt barn.

Lagar och begrepp

I förarbetena anges: ”Gemensam vårdnad är ett viktigt inslag i den utveckling som har skett mot en starkare betoning på barnets intresse, och möjligheterna till gemensam vårdnad har utvidgats successivt. Syftet med bestämmelserna om gemensam vårdnad är framför allt att främja goda förhållanden mellan barnet och åda föräldrarna. Ett gemensam rättsligt ansvar kan många gånger bidra till detta.” 

I praktiken är den samlevande kärnfamilj normen och reglerna utgår inte från hur en familj ska organiseras där barnets föräldrar inte längre lever tillsammans. Ett återkommande problem för många föräldrar är att familjerätten och domstolar inte talar samma språk som föräldern.

När du vill ha ensam vårdnad har du bevisbördan för att ensam vårdnad är förenlig med barnets bästa. Vidare tillkommer att bevisvärderingen kompliceras av att barnets bästa (i) måste tolkas i ditt enskilda fall och (ii) därefter bevisas i en process om överföring av vårdnad.

Begreppet barnets bästa innehar inte några absoluta bedömningskriterier utan domstolen kommer i ditt enskilda fall göra en helhetsbedömning. Utgången i ett mål om vårdnad är i praktiken beroende av tolkningen av rättsfrågan barnets bästa vilket ställer krav på dina argument för ensam vårdnad.

Det vanligaste misstaget i vårdnadsmål är att fokusera på bevisningen om barnets bästa. Det är inte ovanligt att tingsrätten och hovrätten utifrån samma beslutsunderlag värderar bevisningen och tolkar vad som är barnets bästa i princip motsatsvis. I domstolsavgöranden finns det flera fall där ena föräldern får ensam vårdnad i tingsrätten, medan hovrätten, utifrån samma bevisning, i stället anser att den andre föräldern är mer lämpad att vara barnets vårdnadshavare. Skälet är som regel att den förälder som i hovrätten bäst argumenterar kring vad som är barnets bästa även får vårdnaden.

Tips att tänka på vid vårdnadstvister om barn

 • En advokat, biträdande jurist eller familjejurist bör ha särskild erfarenhet av familjemål. Det gäller särskilt mål där det förekommer påståenden om allvarligt våld och hot i familjen inklusive hedersrelaterat våld, allvarlig psykisk sjukdom i familjen, barn med allvarliga funktionshinder, stor risk för bortförande av barn och hög konfliktnivå mellan parterna och upprepade anmälningar och processer. Ett riktmärke är erfarenhet av 100 vårdnadsmål eller femårs praktiskt juridisk erfarenhet av vårdnadsmål.
 • Vårdnadsutredningen är det viktigaste underlaget. Det är viktigt att du alltid betonar vad som är unikt i ditt fall och vad som motiverar ditt ställningstagande.
 • Det enklaste för tingsrätten är att följa utredningens rekommendationer. Det sker i drygt 80 % av fallen. Om utredningen anger en rekommendation som inte överensstämmer med din bedömning så blir dina argument centrala. Då måste du argumentera kring att utredningen felaktigt bedömt ditt barns bästa.
 • Om utredningen är det viktigaste underlaget så är din trovärdighet central. Om tingsrätten ska beakta dina uppgifter måste dina uppgifter bedömas som tillförlitliga och trovärdiga. Domare – till skillnad från familjerätten – tar ständigt ställning till sådana frågor. Därför kan utredningens bedömning skilja sig från utredningens bedömning eftersom dina uppgifter värderas annorlunda av tingsrätten.

Vi kan hjälpa till

Vi hjälper dig med argumentation kring ditt barns bästa. Du får del av vår mer än 20 åriga erfarenhet av rättsliga processer i vårdnadsmål. Vi har en erfarenhetsbank med mer än 500 avgjorda vårdnadsmål. Hos oss träffar du en alltid en erfaren familjejurist med stor kunskap och erfarenhet av familjejuridik.

Vi möter dig på ett sätt som passar dig

Du väljer vad som passar dig bäst. Vi kan alltid träffa dig på vårt kontor eller ha ett telefon- eller videomöte.

Läs vidare

Äktenskap och skilsmässa

Vad händer vid äktenskapsskillnad? Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Regler Vid hjälper till när äktenskap ska upplösas genom äktenskapsskillnad. Reglerna om…

Arv och dödsfall

Behöver du hjälp med arv och testamente? Vi är inriktade på tvister som rör successionsrätt. Successionsrätten innefattar arv, testamente och boutredning. Vi biträder kring hur…

Domstolsprövning

Familjemål i domstol I familjemål disponerar parterna som regel inte fullt ut över processen. Domstolen har en skyldighet vad gäller utredningen och avgörandet, oavsett vad…

Finansiering

Finansiering I vissa fall kan du ha rätt till finansiering av rättshjälp. Läs mer här. Arvode Vi tillämpar 25 § i vägledande regler för god…

Barns umgänge

Vad gäller för barns umgänge? Barnet har rätt till umgänge och det är barnets behov av umgänge som är avgörande. Barns umgänge Föräldrarna har ett…

Underhåll till barn

Underhållsskyldighet Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.  Vad gäller…